Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • I (Gəncə) dərini və gönü aşılamağa məxsus maddə. – Dəriləri aşa qoymuşdux II (Basarkeçər) əriştə. – A Balle, aş pişiribənə?

  Tam oxu »
 • AŞAFATMA

  (Yevlax) qövsi-qüzeh

  Tam oxu »
 • AŞD

  (Salyan) dinc, sakit. – Qəfər, aşd otı!

  Tam oxu »
 • AŞDAMAX

  (Cəbrayıl, Təbriz) gönü duzlu suda aşılamaq. – Göni aşdamışux (Təbriz)

  Tam oxu »
 • AŞDIRIMÇA

  (Bakı) dilli (adam)

  Tam oxu »
 • AŞXA

  (Zəngilan) quru otun heyvan yeyəndən sonra qalan qırıntıları. – Avxırdakı aşxanı tök ə:nə, heyvannara təzə ot qoy

  Tam oxu »
 • AŞID

  (Salyan) bax aşd. – Bayram, aşıd qal; – Çingiz, aşıd dur

  Tam oxu »
 • AŞIĞ

  (Ucar) düymə

  Tam oxu »
 • AŞIĞÇI

  (Salyan) musiqi üçlüyü. – Aşığçılar olmasa, toy da olmaz

  Tam oxu »
 • AŞIXLAMAX

  (Ağdam) bəyənmək. – Məsələn, qızı aşıxlıyıf hə:sin alırıx

  Tam oxu »
 • AŞIXLI

  (Qazax) heyvan ayağının diz hissəsi. – Yeməyə aşıxlı yaxşıdı

  Tam oxu »
 • AŞIPİŞİ

  (Basarkeçər) qonaq-qonaq (uşaq oyunu adı). – Ana, aşıpişi oyunurdux

  Tam oxu »
 • AŞIRMAX

  I (Gəncə, Qazax, Şəmkir) məc. malı və ya pulu dağıtmaq, yersiz xərcləmək. – Fərasətsiz oğuldu, atasının varyoxunu aşırdı, lüt qaldı (Gəncə) II (Ağbaba

  Tam oxu »
 • AŞQAL

  (Şəmkir) arıq, döllüyə yaramayan (qoyun). – Bu dağda nə ki aşqal qoyunum vardı, hamısını satdım

  Tam oxu »
 • AŞQALLAMAX

  (Çənbərək) sürünün içindən arıq qoyunları seçmək. – Çovan sürüyü aşqalladı

  Tam oxu »
 • AŞQALLAMMAX

  (Şəmkir) xarab olmaq, pozulmaq, yaramaz olmaq (qoyun haqqında). – A balam, aşqallanıf gedif, onnan saηa qoyun olmaz, sat, başınnan rədd elə

  Tam oxu »
 • AŞQARA

  (Oğuz) xuruş, plovun qarası. – Çığırtmalı aşın aşqarası ayrıdı, qo:rmalı aşınkı ayrı

  Tam oxu »
 • AŞNABUB

  (Bakı) hop-hop. – Qaya:n altınnan aşnabub uçatdı

  Tam oxu »
 • ATAĞACI

  (Ağdam, Şəmkir) 1. dabbağxanada gönün suyunu sıxmaq üçün işlənən ağac alət (Ağdam) 2. damın üzərinə döşənən nazik ağac (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • ATAĞAR

  I (Şəki) ağac adı II (Zaqatala) alçaq ağaclı meşələr

  Tam oxu »
 • ATAĞIZDI

  (Çənbərək) məc. sözü keçən, sözü ötən. – Atağızdı yə:si var Məsiniη, saxlasın dayna

  Tam oxu »
 • ATALAMAX

  (Ordubad) yumaq. – Əkin vaxdı biz əvvəlcən yeri suynan atalayırıx

  Tam oxu »
 • ATALIX

  (Şəki) başlıq (keçmişdə qız köçərkən atasının oğlan evindən aldığı pul və ya qızıl). – Qızın atası diyir bi bu qədər sənnən atalığ alıcam

  Tam oxu »
 • ATAVÜL

  (Zaqatala) 15-20 dərzdən ibarət taya. – Bafaları atavülə yığışdırın

  Tam oxu »
 • ATDAĞAŞ

  (Qazax) uşaq oyunu adı. – Ə, gəlin bir atdağaş oynıyax

  Tam oxu »
 • ATDAMMAX

  (Şəki, Zəngibasar) yola düşmək, getmək. – Pilo-çilonu yidilər, işdilər, so:ra ata minəsidi, atdanasıdı; – Gelin iki günə kimi atdanasıdı; – Toyiydi qı

  Tam oxu »
 • ATDAMPAÇ

  (İmişli) arxın dar yeri. – Burda yaxşı atdampaç var

  Tam oxu »
 • ATDANDIRMA

  (Şəmkir) kənd toylarında atlılar ata minən zaman zurna ilə çalınan hava (marş). – Əyə, Tünü, qonaxlar atdanır, bir atdandırma çal!

  Tam oxu »
 • ATDARDAKİMİNATI

  (Tərtər) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • ATDI

  atdı lobya: (Ağdam, Şəki) ağaca və ya kola dırmaşan uzun sarmaşıqlı lobya. – Atdı lobya saralıf, yığmax lazımdı (Şəki) ◊ Atdı yerpənəx’ (Şəki) – şaxa

  Tam oxu »
 • ATDIBAŞ

  (Göyçay) uşaqların qarğıdan qayırdıqları oyuncaq at. – Alginan bu qarğını, get özünə atdıbaş qayır, oynagınan

  Tam oxu »
 • ATDIX

  (Şərur) qırılmış, parçalanmış buğda dənəsi

  Tam oxu »
 • ATDOL

  (Kəlbəcər) bitki adı

  Tam oxu »
 • ATDURUM

  (Bakı) zirək, dəcəl, hər şeyə baş qoşan. – Qız dögür a, atdurumdu, boşdan tük aparır

  Tam oxu »
 • ATGÖTÜ

  (Basarkeçər) yabanı bitki adı. – Ə, siyirquyruğı əvəzinə atgötü yığmısan

  Tam oxu »
 • ATICI

  (Qazax) keçəçi. – Atıcı qəlif düzəldər

  Tam oxu »
 • ATICILIX

  (Qazax) keçəçilik. – Ləzgi Vəli atıcılıxnan dolaner; – Bu geder atıcılığ örgəner

  Tam oxu »
 • ATILAMA

  (Gədəbəy, Şəki) ovduq (su ilə qatığın qarışığından hazırlanmış sərinləşdirici içki). – Yanğıya qatıq atılaması; – Oynü <hər gün> atılama

  Tam oxu »
 • ATILAMAX

  (Qarakilsə, Şəki) nehrə çalxamaq. – Qatıx yığılıf qalıtdı, atılanasıdı (Şəki)

  Tam oxu »
 • ATİTİRƏN

  (Borçalı) quş adı. – Atitirən də quşdu

  Tam oxu »
 • ATQAYTARAN

  (Qazax) quşqonmaz, iritikanlı bitki adı. – Atqaytaran batdığı yer çox yaman ajışer

  Tam oxu »
 • ATQULAĞI

  I (Qazax) bir bərabərdə, müvazi, qoşa, yanaşı. – Hələ ki dəli Hasannan Cırıxburun atqulağı gedellər, sonra görəy hası ötəjəy II (Qarakilsə) həmyaş, ya

  Tam oxu »
 • ATQULANÇARI

  (Qazax) qulançar (yeyilən yabanı bitki adı). – Souxbulax vazqalında basajır gələndə 10 kom atqulançarı satdım

  Tam oxu »
 • ATQUŞU

  (Sabirabad) göycəqarğa. – Atquşunun əti öskürəyə dərmandı

  Tam oxu »
 • ATQUVANİ

  (Xaçmaz) toylarda at çapılan zaman çalınan hava. – Bunnan qabağa həmşə tuylarda atquvani çaldurub cavannar atdarin hücətə sürətdilər

  Tam oxu »
 • ATLAMA

  (Kəlbəcər, Qazax, Qəbələ) bax atılama. – Atlama ürəx’ sərnidən şeydi (Qazax); – Gəlinbajı, ürəyim yanır, mənə atlama hazırra (Qəbələ)

  Tam oxu »
 • ATMA

  (Kürdəmir, Ordubad) evin üstünə qoyulan ağac, tir. – Əvin üsdə atılan ağaca atma deyərıx (Ordubad) Atma çay (Xaçmaz) – şirin çay

  Tam oxu »
 • ATMACALAMAX

  (Çənbərək) dağıtmaq. – İfan bir ay döy geydiyi köynəx’, gənə atmacalanıf

  Tam oxu »
 • ATMƏY

  (Cəlilabad) üyütmək. – Də:rmana on dağiyəçən fikir verdim, yavaş atey

  Tam oxu »
 • ATUDAN

  (Şərur) acgöz. – Onun elə atudan uşağı var ki

  Tam oxu »