Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • BAĞALA

  (Şamaxı) moruq mürəbbəsi. – Bağala çox daddı olur

  Tam oxu »
 • BAĞANA

  (Şuşa) papaq tikmək üçün yararlı quzu dərisi. – Bir bağana almışam laf Buxara dərisinə oxşuyur

  Tam oxu »
 • BAĞANAX

  (Gəncə, Qazax, Şəki, Şuşa, Ucar) 1. qoşadırnaqlı heyvanlarda iki dırnağın arası 2. iki barmağın arası 3

  Tam oxu »
 • BAĞANCAĞ

  (Quba) bax bağançanağ

  Tam oxu »
 • BAĞANÇANAĞ

  (Sabirabad) heyvanın ayaqlarında olan buğum, bənd

  Tam oxu »
 • BAĞARA

  I (Bakı) quyudan su çəkmək üçün qurğu. – Eşi, at nödü, zad nödü, bir yabım var, onu da bağareyə qoşuram

  Tam oxu »
 • BAĞATİKANI

  (Ağbaba) yabanı bitki adı

  Tam oxu »
 • BAĞBAŞI

  (Bakı) oğlan evi tərəfindən qız evinə göndərilən bağ novbarı, sovqat, xonça. – Ağəz, bildü:n? – Dünənnəri qo:şmızun qızıyçın bağbaşı gəlib; – Xalam qı

  Tam oxu »
 • BAĞÇI

  (Qazax) biçilmiş taxılı toplayıb dərz bağlayan adam. – Piçinçilər çoxdular, bağçı təx’di bağle:f yetirmer

  Tam oxu »
 • BAĞDAMAŞ

  (Qazax) bardaş. – Bağdamaş qılçalarımı laf qırdı, munu çıxardan tünbətün olsun!

  Tam oxu »
 • BAĞDANUS

  (Gəncə) cəfəri (göyərti adı). – Bə:zi pişmişdərə bağdanus töküllər

  Tam oxu »
 • BAĞDAŞ

  (Qazax) bax bağdamaş. – Biz bağdaş quruf oturorıx

  Tam oxu »
 • BAĞDATI

  I (Ağdam, Bərdə, Tərtər) qamış və ya ağacdan tikilən ev. – Əvvəl bir bağdatı tix’dimişdim özüm, so:ra bu evi tix’- dim (Ağdam) II (Hamamlı, Qazax) şər

  Tam oxu »
 • BAĞIR

  I (Gəncə, Kürdəmir, Qax, Qazax, Mingəçevir, Şəki, Şəmkir, Şuşa) qaraciyər. – Bağır kavavı yaxşı olur (Şəki); – Qoyunun bağrınnan yaxşı kavaf yedix’; –

  Tam oxu »
 • BAĞIR-ÖFGƏ

  (Ağcabədi) bax bağır-öyfə. – Bağır-öfgə payız yaxşıdı yemə:

  Tam oxu »
 • BAĞIR-ÖYFƏ

  (Borçalı) 1. qaraciyər və ağciyər 2. içalat. – Bü:n bağır-öyfə almışam bişirməyə

  Tam oxu »
 • BAĞIRBEYİN

  (Ağcabədi, Ağdam, Gəncə, İmişli) qaraciyər, quyruq və beyindən hazırlanan yemək növü. – Ay arvad, bir bağırbeyin pişir yeə:x’ (Ağcabədi); – Bağırbeyin

  Tam oxu »
 • BAĞIRDAĞ

  (Quba, Salyan, Şəki, Zaqatala) bələkbağı, uşağı beşiyə bağlamaq üçün parçadan hazırlanan enli bağ. – Bağırdağı gəti, uşağı bağla, yıxılmasın (Şəki); –

  Tam oxu »
 • BAĞIRDƏLƏN

  (Basarkeçər, Qazax, Şəmkir) yabanı bitki adı. – Zəhrimar bağırdələn arpıya qarışıf xarav eliyif (Qazax); – Coravıma bağırdələn doluf (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • BAĞIŞDAMA

  (Bərdə) valideynlərinin toydan sonra qızına verdiyi hədiyyə. – Qızıma bir yaxşı qızıl sa:t bağışdama verdim

  Tam oxu »
 • BAĞLAMA

  I (Tovuz) qapı və ya pəncərəni arxa tərəfdən bağlamaq üçün taxta parçası II (Kürdəmir) 1. balqabaqdan hazırlanan xörək adı

  Tam oxu »
 • BAĞLAMAX

  I (Kürdəmir, Qarakilsə, Qazax, Yevlax) qayırmaq, düzəltmək. – Əmoğlum yaxcı qəpi, pəncərə bağlıyır (Qarakilsə); – Söyün kişi yaxşı araba bağlıyır (Yev

  Tam oxu »
 • BAĞLAMÇA

  (Ucar) boğça. – Bağlamçada paltar var

  Tam oxu »
 • BAĞLANC

  (Borçalı, Qazax) oğlanın nişanlısına apardığı hədiyyə. – Oğlan qıza – nişanlısına bağlanc aparer, qızın anası da oğlana köynəx’ verer; – Bağlancanın i

  Tam oxu »
 • BAĞLANCAX

  (Ağcabədi, Kəlbəcər) bax bağlamça. – Bağlancaxda tumanköynəx’ olur, aparırıx hamama (Ağcabədi); – Ə, bir gör, mənim bağlancağım ordadımı? (Kəlbəcər)

  Tam oxu »
 • BAĞLANÇA

  (Göyçay, Mingəçevir) bax bağlamça

  Tam oxu »
 • BAĞLAŞMA

  (Culfa) şeirlə deyişmə. – Aşıxların arasında bağlaşma çox olur

  Tam oxu »
 • BAĞLAŞMAĞ

  (Cəlilabad) şərtləşmək. – Bı arvadnan bağlaşdım ki, səni sua saleyəm üç dəfə

  Tam oxu »
 • BAĞLO:UC

  (Cəlilabad) ülgüc. – Bağlo:ucnan onın başın kəsərdim

  Tam oxu »
 • BAĞRIBADAŞ

  (Ağdam, Gəncə, Qarakilsə, Qazax, Meğri, Tovuz, Zəngilan) canbir, dilbir dost. – Ollar bağrıbadaşdılar, biri harya gessə, o biri də gərəx’ gedə (Gəncə)

  Tam oxu »
 • BAĞTAMİL

  (Bakı) zərli parça adı

  Tam oxu »
 • BAHALU

  (Lerik) məc. hörmətli

  Tam oxu »
 • BAHANQU

  (Lənkəran) tək, tənha, yalqız

  Tam oxu »
 • BAHARBƏND

  (Ucar) ilin yağmurlu vaxtlarında qaramalı salmaq üçün üstüörtülü daldalanacaq. – Yağışdı, apar malları baharbəndə sal

  Tam oxu »
 • BAHARBƏT

  (Mingəçevir, Ucar) bax baharbənd

  Tam oxu »
 • BAHARI

  (Biləsuvar, Şuşa) qısa qollu qadın paltarı. – Baharını bizim yerdə arvatdar ge:ir (Şuşa); – Anamın yaxşı baharısı vardı (Biləsuvar)

  Tam oxu »
 • BAXACAĞ

  (Əli Bayramlı, Salyan) yağın hazır olub-olmamasını yoxlamaq üçün nehrənin içinə salınan nazik ağac, çubuq

  Tam oxu »
 • BAXDALAMAĞ

  (Bakı) uduzmaq. – U, var-yoxun qumarda baxdalayıb

  Tam oxu »
 • BAXTABAX

  (Bakı) lotereya. – Gəl gedeg baxtabax oynamağa

  Tam oxu »
 • BAXYA

  (Ağdam, Bərdə, Şuşa) bax bayxa

  Tam oxu »
 • BAXYALAMAX

  (Ağdam, Bərdə, Şuşa) bax bafyalamax. – Munu əlində tez baxyala ver ma: (Ağdam)

  Tam oxu »
 • BAJABAJA

  (Borçalı) gənclərin Novruz bayramı ərəfəsində oynadıqları oyun. – Bajabaja Novruz bayramında olur

  Tam oxu »
 • BAJAXLI

  (Ağdam, Bərdə, Şuşa) kənarına qulp yapışdırılaraq bəzək kimi işlədilən qızıl pul. – Zərgər Yunusdan üş dənə bajaxlı aldım (Şuşa); – Dədəm mq: bir dənə

  Tam oxu »
 • BAJAQUŞU

  (Hamamlı) qaranquş. – Bajaquşu həməşə damda yuva qurur

  Tam oxu »
 • BAJILIX

  I (Ağdam, Bərdə, Şuşa, Tərtər) 1. ögey bacı (Ağdam, Şuşa, Tərtər). – Onnan bajılığıx, doğma dö:ülüx’, atadan birix’, anadan ayrı (Ağdam) 2

  Tam oxu »
 • BAJQIN

  (Qax, Oğuz) çəpər çəkmək üçün kol və ya çırpı topası. – Bajqınnan çəpər qayrıllar, on ilə kimi qalır (Qax)

  Tam oxu »
 • BAQALA

  (Şəki) kiçik saxsı qab. – Bi baqalada qatıx saxladım, qalanın töx’düm nəhriyə

  Tam oxu »
 • BAQATA

  (Basarkeçər) xəmir mayası

  Tam oxu »
 • BAQQAMA

  (Dərbənd) körpə uşaqlar üçün yumurta və undan hazırlanan xörək

  Tam oxu »
 • BALABİRÇEG

  (Bakı) birçək, bəzək məqsədi ilə qadınların qoyduğu saç

  Tam oxu »