Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • CAİZ

  sif. [ər.] Hər hansı bir baxımdan edilməsinə, görülməsinə, işlənməsinə icazə verilən; icazəli, rüsxətli, ən münasib, ən uyğun

  Tam oxu »
 • CALAQ

  is. 1. bot. Bir bitkinin başqa bitki ilə calaqlanma nəticəsində inkişaf etmiş hissəsi; peyvənd, qələm

  Tam oxu »
 • CALAQALTI

  is. bot. Calaq (peyvənd) üçün götürülən bitki (ağac və s.). // Sif. mənasında. Qoca calaqaltı bitkinin daxilində gedən maddələr mübadiləsinin təsirilə

  Tam oxu »
 • CALAQÇI

  is. Calaq vurma, calaqlama işini yaxşı bilən və bu işlə məşğul olan adam (bağban). [Heydər] həm də bizim beş mindən artıq meyvə ağaclarının baş bağban

  Tam oxu »
 • CALAQÇILIQ

  is. Calaq vurma peşəsi, işi. [Müşavirədə] toxumların yoxlanması, arxların çəkilməsi, həmçinin bağçılıq, calaqçılıq, arıçılıq işləri üzərində də xeyli

  Tam oxu »
 • CALAQLAMA

  “Calaqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CALAQLAMAQ

  f. k.t. Bir bitkinin bu və ya başqa keyfiyyətini başqa bitkiyə aşılamaq üçün onun bir hissəsini (qələmlik) calaq (peyvənd) yolu ilə həmin bitkiyə cala

  Tam oxu »
 • CALAQLANMA

  “Calaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CALAQLANMAQ

  məch. Calaq edilmək, peyvənd edilmək

  Tam oxu »
 • CALAQLATMA

  “Calaqlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CALAQLATMAQ

  icb. Calaq vurdurmaq, calaq elətdirmək

  Tam oxu »
 • CALAQLI

  sif. Calağı olan, calaqlanmış, calaq edilmiş. Calaqlı ağac

  Tam oxu »
 • CALAL

  is. [ər.] Əzəmət, ehtişam, dəbdəbə, təmtəraq, büsat. Dağlarda nə calaldı; Ovçular macal aldı; Bir gözüm yar yolunda; Bir gözüm əcəl aldı

  Tam oxu »
 • CALALLI

  sif. Dəbdəbəli, təmtəraqlı, ehtişamlı, əzəmətli. Calallı imarət

  Tam oxu »
 • CALAMA

  “Calamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CALAMAQ

  f. 1. Calaq etmək, calaqlamaq. Yaz başı cır ağacları calamaq. – [Qoca:] Bu beş qanad, beş çubuq idi. Özüm kəsib gətirdim, caladım

  Tam oxu »
 • CALANMA

  “Calanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CALANMAQ

  f. 1. Calaq edilmək, peyvənd edilmək, qələm edilmək. Calanmış (f.sif.) ağac. // Yaxşı tutmaq (peyvənd, qələm)

  Tam oxu »
 • CALAŞDIRMA

  “Calaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CALAŞDIRMAQ

  f. 1. Birləşdirmək, calamaq, qoşmaq, aralarında rabitə yaratmaq. [Kərəmov:] Salmanov, götür telefonu, məni rayon icraiyyə komitəsi ilə calaşdır

  Tam oxu »
 • CALAŞIQ

  sif. Calaşmış, yapışıq, bitişik halda olan. [Qapı] Ağayevin evinə calaşıq bir tövləyə çıxır. S.Rəhman

  Tam oxu »
 • CALAŞMA

  “Calaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CALAŞMAQ

  bax calanmaq

  Tam oxu »
 • CALATDIRMA

  “Calatdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CALATDIRMAQ

  icb. Calaq işi gördürmək (birinə)

  Tam oxu »
 • CALATMA

  “Calatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CALATMAQ

  bax calatdırmaq

  Tam oxu »
 • CAM₂

  is. [fars.] köhn. Şüşə

  Tam oxu »
 • CAM

  is. [fars.] Vaxtı ilə misdən, indi isə müxtəlif materiallardan hazırlanan piyalə, qədək, kasa. [Züleyxa] bir əlində bir cam su, o birində yeddi açar d

  Tam oxu »
 • CAMAAT

  is. [ər.] Bir yerə toplanmış adamlar, xalq kütləsi. Nümayişdə xeyli camaat iştirak edirdi. – Camaatdan “urra” səsləri ucaldı və musiqi alqış marşları

  Tam oxu »
 • CAMAATLIQ

  is. Bütün camaat üçün, hamı üçün; camaata məxsus, ellik. [Qadir:] Bunu camaatlıq etsəydilər olmazdımı? Ə

  Tam oxu »
 • CAMADAR

  is. [fars.] Hamamda paltarabaxan, paltarsaxlayan xidmətçi. Camadarın şahlığı hamamçılıqdır. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • CAMADARLIQ

  is. Camadarın işi, peşəsi. Camadarlıq eləmək

  Tam oxu »
 • CAMAXATAN

  is. [fars.] köhn. Yorğandöşək, sandıq və s. qoymaq üçün divarın içində açılan dördkünc oyuq. Yorğan-döşəyi camaxatana yığmaq

  Tam oxu »
 • CAMAXATANLI

  sif. Camaxatanı olan. [Veys:] Camaxatanlı, taxçalı və tamam kənd qaydası ilə döşənmiş olan böyük otağın aşağı başındakı şkafa yaxınlaşdı

  Tam oxu »
 • CAMAL

  is. [ər.] şair. Gözəllik, üz gözəlliyi. Camalın görəndə daldalanır ay; Günün nə həddi var çıxa üzünə! Q

  Tam oxu »
 • CAMALLI

  sif. Gözəl, göyçək, qəşəng, gözəlüzlü

  Tam oxu »
 • CAMAŞIR

  is. [fars.] Alt paltarı, köynəktuman, dəyişək. [Çingiz:] Qəmər, cəld çamadanı içəridən gətir, kitabları qoy, camaşırlarımı gətir

  Tam oxu »
 • CAMAŞIRÇI

  is. Camaşır yumaqla məşğul olan adam. Camaşırçı qadın

  Tam oxu »
 • CAMAŞIRÇILIQ

  is. Camaşırçı işi

  Tam oxu »
 • CAMAŞIRXANA

  is. [fars.] Paltar yumağa məxsus yer, paltar yumaqla məşğul olan müəssisə. Süfrə, dəsmal, pərdə və qapı-pəncərə örtüklərinin yuyulması üçün ayrıca cam

  Tam oxu »
 • CAME₁

  [ər.] köhn. 1. sif. Toplayan, cəm edən. 2. is. Toplama yeri. 3. sif. İçinə alan, ibarət olan. 4. is. Yekun

  Tam oxu »
 • CAME₂

  is. [ər.] Böyük məscid. Came nə qədər böyük olsa, imam yenə bildiyin oxur. (Ata. sözü). Midhət … düşündü və bu iki neməti [hürriyyət və gözəlliyi] yal

  Tam oxu »
 • CAMƏ

  is. [fars.] Paltar, camaşır. Çak eylədi camə, çəkdi nalə; Halı bədəl oldu özgə halə. Füzuli. Qoysun başına molla gərək üç pud əmmamə; Yay, qış ola əyn

  Tam oxu »
 • CAMIŞ

  is. Qısaboyunlu, irigövdəli gövşəyən ev heyvanı. İnək, camış, qoyun, quzu çıxar naxıra otlağa; Köçər arandan el, gedər yavaş-yavaş yaylağa

  Tam oxu »
 • CAMIŞÇI

  is. Camışçılıq mütəxəssisi. // Camış saxlamaqla, camışçılıqla məşğul olan adam

  Tam oxu »
 • CAMIŞÇILIQ

  is. Camış yetişdirmə, camış saxlama. Camışçılıq təsərrüfatı

  Tam oxu »
 • CAMLI

  sif. Şüşəli, vitrinli. Artıq şəhərin iri, geniş küçələrilə gedirdik: hər zaman gözümüzün alışdığı küçələr, böyük evlər, iri camlı mağazalar… A

  Tam oxu »
 • CAN

  is. [fars.] 1. Dini etiqada görə, ölümlə vücuddan ayrılan qeyri-maddi varlıq; ruh. Hələ canı var. – Çıxmayan cana ümid var

  Tam oxu »
 • CAN-BAŞ

  is. Adamın cismani və mənəvi halı; canlı dildə səhhət mənasında işlənilir. Canın-başın salamatdırmı? Canın-başın necədir? – [Dostumun] rast və gözəl q

  Tam oxu »