Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İŞ

  is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir

  Tam oxu »
 • İŞ-GÜC

  bax iş 1 və 3-cü mənalarda. Oğul, işin-gücün bu vaxtında bilmirəm gedim, necə gedim, getməyim, necə getməyim

  Tam oxu »
 • İŞ-PEŞƏ

  is. Sənət, peşə, iş-güc. Ögey ana o gündən Fatmaya gündə bir küllü kömbə verib, darağnan yun daramağı ona işpeşə elədi

  Tam oxu »
 • İŞAN

  is. Ruhani, din xadimi, molla. Yazdığıma yalan-palan qatmaram; İşan kimi rüşvət pula yatmaram. M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • İŞARANTI

  is. Uzaqdan görünən işıq nöqtəsi; işıqucu

  Tam oxu »
 • İŞARASI

  zərf İşin arası, iş görülən zaman. İşarası evə qaçmaq

  Tam oxu »
 • İŞARƏ

  is. [ər.] 1. Əlamət, nişanə, iz. Övrətlərimizin indiki əhvalını nəzərə alsaq, … bir işarə də tapa bilmərik ki, arvadlarımızın hüququ kişilər tərəfində

  Tam oxu »
 • İŞARƏLƏMƏ

  “İşarələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İŞARƏLƏMƏK

  f. İşarə vurmaq. // İşarə (nişan) qoymaq

  Tam oxu »
 • İŞARƏLƏNMƏ

  “İşarələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İŞARƏLƏNMƏK

  məch. İşarə qoyulmaq (vurulmaq). // Nişan qoyulmaq (vurulmaq)

  Tam oxu »
 • İŞARƏLİ

  sif. 1. Başqalarından ayrılmaq üçün işarə (nişan) qoyulmuş, işarəsi olan. İşarəli səhifə. İşarəli qab

  Tam oxu »
 • İŞARƏSİZ

  sif. İşarəsi olmayan, işarə (nişan) qoyulmamış

  Tam oxu »
 • İŞARƏT

  bax işarə. Bir yar ki dərd bilər olsa; Göz-qaş işarəti neylər? Aşıq Abas. İşarət elədim, dərdimi bildi; Gördüm həm gözəldi, həm əhli-dildi

  Tam oxu »
 • İŞARMA

  “İşarmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İŞARMAQ

  f. Xəfifcə işıldamaq, işıq vermək. [Xudayar bəyin] papağının altdan gözləri elə işarır ki, adamın canına vahimə oturur

  Tam oxu »
 • İŞARTI

  bax işarantı

  Tam oxu »
 • İŞARTMA

  “İşartmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İŞARTMAQ

  bax işıqlandırmaq. O, sanki ümidlərini işardan bir qüvvə ardınca getdi. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • İŞBACARAN

  sif. Bacarıqlı, təcrübəli, qabiliyyətli, əlindən iş gələn. [Kətxuda] bilirdi ki, İnmirə camaatının şəhərdə yaxşı işbilən, oxumuş adamları vardır

  Tam oxu »
 • İŞBAZ

  is. Özünü yalandan işgüzar göstərən adam

  Tam oxu »
 • İŞBAZLIQ

  is. İşin prinsipial, ictimai-siyasi cəhətini nəzərə almayan, zahiri işgüzarlıq

  Tam oxu »
 • İŞBİLƏN

  sif. Bacarıqlı, təcrübəli, qabiliyyətli, əlindən iş gələn. [Kətxuda] bilirdi ki, İnmirə camaatının şəhərdə yaxşı işbilən, oxumuş adamları vardır

  Tam oxu »
 • İŞCİL

  sif. İşləməyi sevən; zəhmətsevən, işgüzar, çalışqan, işlək. – Pah! İnsan da belə işcil olar? Əjdaha kimidir! Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • İŞCİLLİK

  is. Zəhməti, işi sevmə; çalışqanlıq, işgüzarlıq

  Tam oxu »
 • İŞÇİ

  is. 1. Zehni və fiziki əməyin hər hansı bir sahəsində çalışan adam. Fəal işçi. Qabaqcıl işçilər. – Mirzağa onu istirahət evinin bir xidmətçisi və ya m

  Tam oxu »
 • İŞÇİ-KƏNDLİ

  top. Fəhlə və kəndli, zəhmətkeş, əməkçi. [Mirzə Həsən:] İndi təzə hökumət gözlənir, zəhmətkeşlər hökuməti, işçi-kəndli hökuməti

  Tam oxu »
 • İŞDƏK

  is. dan. İş, əməl, gizli iş, kələk. [Namaz:] Mənim əlimin altında çox adamların işdəkləri var. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • İŞEMİ́YA

  is. [yun.] tib. Yerli qan azlığı; toxumalara lazımı qədər qanın çatmaması. Mərkəzi sinir sistemi və ürək əzələsi işemiyaya daha tez tutulur

  Tam oxu »
 • İŞƏGƏLƏN

  bax işəyarayan

  Tam oxu »
 • İŞƏMUZD

  is. iqt. Fəhləyə gördüyü işin (istehsal etdiyi məmulatın) miqdarına görə verilən əmək haqqı. İşəmuzd əmək haqqı

  Tam oxu »
 • İŞƏMUZDÇULUQ

  is. iqt. Müəssisələrdə işəmuzd əmək haqqının tətbiqi

  Tam oxu »
 • İŞƏYARAR

  sif. Yararlı, lazımlı, gərəkli; fayda verə bilən. İşəyarar şey

  Tam oxu »
 • İŞƏYARARLI

  sif. Yararlı, lazımlı, gərəkli; fayda verə bilən. İşəyarar şey

  Tam oxu »
 • İŞƏYARARLILIQ

  is. İşəyarar şeyin hal və keyfiyyəti

  Tam oxu »
 • İŞƏYARAYAN

  sif. Yararlı, lazımlı, gərəkli; fayda verə bilən. İşəyarar şey

  Tam oxu »
 • İŞGƏNCƏ

  is. [fars.] Vəhşi və amansız üsullarla verilən cismani əzab. [Qətibə:] [Hüsaməddin] azacıq bir işgəncə nəticəsində bizim bütün sirlərimizi Qızıl Arsla

  Tam oxu »
 • İŞGƏNCƏLİ

  sif. Əzablı, əziyyətli, ağır, dözülməz; əzab və əziyyətlə dolu. Bizim gözlərimiz önündən uzun, işgəncəli bir insan həyatı gəlib keçir

  Tam oxu »
 • İŞGƏNƏ

  is. [fars.] Yarıbişmiş yağlı ətin, toyuğun suyu. // Hələ cızdaq halına gəlməmiş sulu quyruq tikələrindən ibarət yemək

  Tam oxu »
 • İŞGİL₂

  is. 1. Zənn, şübhə, güman. 2. Çətinlik, maneə, əngəl, çətin vəziyyət. İşgildən çıxmaq. □ İşgil olmaq (törətmək) – mane olmaq, əngəl yaratmaq

  Tam oxu »
 • İŞGİL₁

  is. məh. dan. 1. Cəftə, qarmaq. [Kosa] … şüşənin sınıq yerindən əlini içəriyə saldı və işgili tərpətdi

  Tam oxu »
 • İŞGİLBAZ

  sif. məh. Hiyləbaz, kələkbaz, fırıldaqçı. İşgilbaz adam

  Tam oxu »
 • İŞGİLLƏMƏ₂

  “İşgilləmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • İŞGİLLƏMƏ₁

  “İşgilləmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • İŞGİLLƏMƏK₁

  f. məh. İşgil salmaq, işgil keçirmək. Arabanı işgilləmək

  Tam oxu »
 • İŞGİLLƏMƏK₂

  f. Bir işin düzəlməsinə mane olmaq, əngəl törətmək, pər qatmaq

  Tam oxu »
 • İŞGİLLİ₁

  sif. məh. İşgili olan, işgillə bağlanmış, cəftələnmiş. İşgilli qapı

  Tam oxu »
 • İŞGİLLİ₂

  sif. Əngəlli, çətin, şübhəli. İşgilli iş

  Tam oxu »
 • İŞGÜZAR

  sif. 1. Bacarıqlı, işbacaran, işdə təcrübəsi olan. İşgüzar müdir. – Burada gözə dəyən hər şey otaq sahibinin işgüzar bir adam olduğunu göstərirdi

  Tam oxu »
 • İŞGÜZARLIQ

  is. İşgüzar olma; zəhmətsevərlik, işcillik, təşəbbüskarlıq, bacarıqlılıq. Bülənd zarafatyana otağa rişxənd etməklə bərabər, anasının belə işgüzarlığın

  Tam oxu »