Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İLGƏKLƏNMƏ

  “İlgəklənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İLGƏKLƏNMƏK

  f. İlgək tikilmək, ilgək vurulmaq, ilgək açılmaq. Köynəyin yaxası ilgəklənib

  Tam oxu »
 • İLGƏKLİ

  sif. 1. İlgəyi olan. İlgəkli yaxa. 2. Halqa şəklində düyünlənmiş. İlgəkli ip. – Kapitanın yanındakı qarabuğdayı uşaq qayığın baş tərəfindəki ucu ilgək

  Tam oxu »
 • İLGƏKŞƏKİLLİ

  sif. İlgəyə oxşar, ilgək kimi

  Tam oxu »
 • İLGƏKVARİ

  bax ilgəkşəkilli

  Tam oxu »
 • İLĞAR

  is. qəd. Ansızın hücum, basqın, düşmən torpağına süvari hücumu. □ İlğar etmək – ansızın hücum etmək, basqın etmək

  Tam oxu »
 • İLĞIM

  is. məh. Quru (susuz) çöllərdə buxarın yerə yayılıb uzaqdan su kimi görünməsi hadisəsi; sərab. Bizim Əmirxan da ilğımlar kimi; Gah gözə görünür, gah q

  Tam oxu »
 • İLHAQ

  is. [ər.] Bitişdirmə, birləşdirilmə, qatma, qatılma; əlavə etmə, əlavə edilmə; qoşma, qoşulma. □ İlhaq etmək – birləşdirmək, bitişdirmək, qatmaq

  Tam oxu »
 • İLHAQÇI

  is. Zorla bitişdirən, qəsbkar, qəsbkarlıq siyasəti yeridən

  Tam oxu »
 • İLHAM

  is. [ər.] 1. Yaradıcılıq zamanı özünü göstərən ruhlanma halı, yaradıcı fikrin yüksəlişi; ruhlanma, təb

  Tam oxu »
 • İLHAMÇI

  is. İlham verən, ruhlandıran, şövqləndirən, ruh və yaradıcılıq qüvvəsi verən şəxs. Odur ilhamçısı şerin, sənətin… S

  Tam oxu »
 • İLHAMLANDIRMA

  “İlhamlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İLHAMLANDIRMAQ

  f. İlham vermək, ilham oyatmaq, şövqləndirmək, ruhlandırmaq

  Tam oxu »
 • İLHAMLANMA

  “İlhamlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İLHAMLANMAQ

  f. İlhama gəlmək, vəcdə gəlmək, ruhlanmaq. Gözəl mənzərə şairi ilhamlandırır

  Tam oxu »
 • İLHAMLI

  sif. Coşqun, ehtiraslı, ilhamla dolu. İlhamlı şair. – S.Vurğunun dərin ilhamlı lirikası, xalq ruhunun əzəmətini ifadə edən tarixi dramları, … epik poe

  Tam oxu »
 • İLHAMVERİCİ

  sif. İlham verən, ruhlandıran, şövqləndirən. İlhamverici surət. İlhamverici gözəllik

  Tam oxu »
 • İLXI

  is. At sürüsü. Alı kişi neçə illər idi ki, Həsən xana ilxı otarırdı. “Koroğlu”. Nəbi … yal-yamacı bürüyən sürülərə, naxırlara, ilxılara … tamaşa edird

  Tam oxu »
 • İLXIBAŞI

  bax ilxıçı

  Tam oxu »
 • İLXIBAŞILIQ

  bax ilxıçılıq

  Tam oxu »
 • İLXIÇI

  is. İlxı çobanı

  Tam oxu »
 • İLXIÇILIQ

  is. İlxıçının işi, peşəsi. Alı kişi nə qədər ilxıçılıq eləmişdi, belə şey görməmişdi. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • İLIQ

  sif. 1. Azacıq isti, nə soyuq, nə isti, hərarətcə mülayim. İlıq su. – Bayırda ilıq bir bahar havası tənəffüs edilirdi

  Tam oxu »
 • İLIQLANMA

  “İlıqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İLIQLANMAQ

  bax ilıqlaşmaq

  Tam oxu »
 • İLIQLAŞMA

  “İlıqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İLIQLAŞMAQ

  f. Azca qızmaq, ilıq olmaq, istilənmək, soyuqluğu getmək. Dənizin suyu ilıqlaşıbdır. – Hava necə isti idisə də, su tamam ilıqlaşmışdı

  Tam oxu »
 • İLIQLATMA

  “İlıqlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İLIQLATMAQ

  f. Azca qızdırmaq, istilətmək, ilıq hala gətirmək

  Tam oxu »
 • İLIQLIQ

  is. İlıq şeyin halı; hərarətcə mülayimlik, azca istilik. Yağış mövsümü hələ başlamamışdı. İstilər çəkilmişdi, lakin havada xoş bir ilıqlıq var idi

  Tam oxu »
 • İLIQTƏHƏR

  sif. Azacıq isti, ilıq halda olan

  Tam oxu »
 • İLINMA

  “İlınmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İLINMAQ

  f. dan. 1. İlıqlaşmaq, azacıq qızmaq. 2. İlıq bişmək (yumurta)

  Tam oxu »
 • İLITMA

  “İlıtmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İLITMAQ

  f. dan. Azacıq qızdırmaq, ilıq eləmək. Maya suyu ilıtdı, dolçanı doldurdu. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • İLİK

  is. 1. İnsanın, həmçinin onurğalı heyvanların sümüyü içərisində olan yağaoxşar yumşaq maddə. [Rizvanın] iliklərində buz kimi bir uçunma gəzməyə başlad

  Tam oxu »
 • İLİKLİ

  sif. İçində ilik olan. İlikli sümük

  Tam oxu »
 • İLİKSİZ

  sif. İçində ilik olmayan. İliksiz sümük

  Tam oxu »
 • İLİM-İLİM

  ilim-ilim itmək, ilim-ilim getmək – tamamilə yox olmaq, yoxa çıxmaq, izsiz itmək. Göy üzü kilim-kilim; Yar itdi ilim-ilim; Kəsin düşmən dilini; Doğra

  Tam oxu »
 • İLİNMƏ

  “İlinmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İLİNMƏK

  f. məh. Azca qızmaq, ilıq olmaq. Yazda çayın suyu ilinir

  Tam oxu »
 • İLİŞDİRİLMƏ

  “İlişdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İLİŞDİRİLMƏK

  məch. 1. İlişik hala salınmaq, taxılmaq, keçirilmək, bənd edilmək. 2. məc. Bərk vurulmaq, çəkilmək

  Tam oxu »
 • İLİŞDİRMƏ

  “İlişdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İLİŞDİRMƏK

  f. 1. Bir şeyi başqa bir şeyə keçirib bənd etmək, taxmaq; bir şeyi çəngəl, mıx, düymə və s. bu kimi şeylərlə tutdurmaq

  Tam oxu »
 • İLİŞİK

  1. sif. Düyün, pırtlaşıq, ilişmiş şeyin halı. İlişik ip. İlişik məftil. // İs. mənasında. Bayaqdan yazıq qadın neçə dəfə məftili ilişikdən qurtarıb

  Tam oxu »
 • İLİŞİKLİ

  1. sif. İlişiyi olan (bax ilişik 2-ci mənada). İşi ilişikli (z.) qoyma. 2. Əngəlli, dolaşıqlı. İlişikli iş

  Tam oxu »
 • İLİŞİKSİZ

  sif. 1. İlişiyi olmayan. 2. məc. Əngəlsiz, maneəsiz, qolay. Cabbarlının … qısa yaradıcılıq yolu heç də hamar və ilişiksiz olmamışdır

  Tam oxu »
 • İLİŞKƏN

  sif. İlişən, dolaşan; əl-ayağa, paltara yapışan, sancılan. İlişkən cücü. İlişkən ot. – Balaca Sabir sərt və ilişkən bir şeyin döşündə gəzdiyini görüb

  Tam oxu »
 • İLİŞKƏNLİK

  is. İlişkən şeyin hal və xassəsi, ilişmə, yapışma xasiyyəti

  Tam oxu »