Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • OXLOVÇU

  is. köhn. Çörəkxanada xəmir yayan işçi. Üzü pörtmüş şatır oxlovçunun verdiyi xəmiri … təndirə yapırdı

  Tam oxu »
 • OXLOVLAMA

  “Oxlovlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXLOVLAMAQ

  f. 1. Oxlovla yaymaq. Xəmiri oxlovlamaq. 2. Oxlovla döymək, oxlovla vurmaq. Uşağı oxlovlamaq

  Tam oxu »
 • OXLU

  sif. Oxu olan. Oxlu təkər. ◊ Oxlu kirpi zool. – gəmiricilər dəstəsindən kürəyi və yanları uzun tikanlarla örtülü məməli heyvan

  Tam oxu »
 • OXLUQ

  is. 1. Ox qayrılmaq üçün yarayan. Oxluq ağac. 2. bax oxdan. Şah oxluqdan bir ox alıb yaya qoyur. A.Şaiq

  Tam oxu »
 • ÓXRA

  is. [yun.] Açıq qəhvəyi rəngli təbii boya

  Tam oxu »
 • OXRANMA

  “Oxranmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXRANMAQ

  f. məh. Yavaşdan kişnəmək. At oxrandı

  Tam oxu »
 • OXRANTI

  is. məh. Yavaş kişnəmə, kişnərti. Oxrantı səsi. – [Qoca:] O yanda malın gövşəməsi, ilxının oxrantısı qulağıma gəlmir… A

  Tam oxu »
 • OXŞADILMA

  “Oxşadılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXŞADILMAQ

  f. Bənzədilmək

  Tam oxu »
 • OXŞAMA₂

  1. “Oxşamaq2”dan f.is. 2. əd. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında lirik şeir formalarından biri. Səhhət, Cabbarlı və Vurğun kimi sənətkarlarımız öz ə

  Tam oxu »
 • OXŞAMA₁

  “Oxşamaq1”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXŞAMAQ₂

  f. 1. Nəvaziş etmək, öz sevgisini, riqqətini ifadə etmək; nazlamaq. [Aslanın] belə kövrəldiyini görən Gilə arvad nəvəsini qucağına alıb … oxşamağa baş

  Tam oxu »
 • OXŞAMAQ₁

  f. Bənzəmək. Anasına oxşamaq. Bir-birinə oxşamaq. – [Sona:] Baxıram, siz çox yaxşı adama oxşayırsınız

  Tam oxu »
 • OXŞANMA

  “Oxşanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXŞANMAQ

  məch. Əzizlənmək, nəvaziş olunmaq, sevilmək, nəvazişlənmək. Ana qucağında isinərkən, mehriban əllərlə oxşanarkən … heç bir şey sənin üçün qorxulu deyi

  Tam oxu »
 • OXŞAR

  sif. Bənzər, oxşayan, bənzəyən. Cəmiləyə oxşar bir ana öz toppuş qızı ilə oynayırdı. S.Rəhimov. …Əndamlı xanım xalata oxşar, qırmızıgüllü, sarı paltar

  Tam oxu »
 • OXŞARLIQ

  is. Bənzərlik, uyğunluq, bənzəyiş, oxşama. Onların arasında heç bir oxşarlıq yoxdur

  Tam oxu »
 • OXŞATMA

  “Oxşatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXŞATMAQ

  f. 1. Bənzətmək. [Qulam müəllim] Dəmirovu oxşatmışdı, ancaq tanıya bilməmişdi. S.Rəhimov. Qız yenə gülümsündü və bu təbəssüm onu məsum bir uşağa oxşat

  Tam oxu »
 • OXŞAYICI

  sif. 1. Nəvazişli, şəfqətli, mehriban. Oxşayıcı baxış. 2. məc. Mülayim, yumşaq, sakit; ruhu oxşayan. Gecənin sərin, oxşayıcı mehi [Qədiri] alıb ayrı a

  Tam oxu »
 • OXŞAYIŞ₁

  is. Bənzəyiş, oxşarlıq, bənzərlik. Zahiri oxşayış

  Tam oxu »
 • OXŞAYIŞ₂

  is. Nəvaziş

  Tam oxu »
 • OXŞƏKİLLİ

  sif. Ox şəklində olan, ucu ox kimi iti olan; oxvari

  Tam oxu »
 • OXŞƏKİLLİLİK

  is. Oxşəkilli şeyin forması; oxvarilik

  Tam oxu »
 • OXU

  is. Hər hansı mətni səslə və ya səssiz oxuma; qiraət.□ Oxu zalı – kitab, qəzet və s. oxumaq üçün kitabxana, klub və s

  Tam oxu »
 • OXU-YAZI

  is. 1. Oxuyub-yazmaqla məşğul olma, oxuma və yazma işi. Vaxtını oxuyazı ilə keçirmək. 2. Oxuyub-yazmağı bacarma; savad

  Tam oxu »
 • OXUCU

  1. is. Kitab və s. oxuyan, mütaliəçi. Yazıçılarla oxucuların görüşü. – İndi xəbər verim oxucuma mən; Xəyalı küsdürən bir faciədən

  Tam oxu »
 • OXUDULMA

  “Oxudulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXUDULMAQ

  “Oxutmaq”dan məch

  Tam oxu »
 • OXUMA

  “Oxumaq”dan f.is. [Vahid:] Lakin [anamın] oxuması ilə ağlamasını seçmək çətin idi. B.Bayramov

  Tam oxu »
 • OXUMAQ

  f. 1. Yazılmış bir şeyi gözdən keçirib səslə və ya səssiz qiraət etmək, mütaliə etmək. İngiliscə oxumaq

  Tam oxu »
 • OXUMUŞ

  f.sif. Təhsil almış, məktəb qurtarmış; təhsilli, savadlı. Oxumuş qız. – [Kətxuda] bilirdi ki, İnmirə camaatının şəhərdə yaxşı iş bilən, oxumuş adamlar

  Tam oxu »
 • OXUNAQLI

  sif. Həvəslə oxunan, maraqlı. Oxunaqlı kitab. – Məncə “Ana abidəsi” gərək faydalı, oxunaqlı bir roman olsun

  Tam oxu »
 • OXUNMA

  “Oxunmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXUNMAQ

  məch. 1. Gözdən keçirilərək səslə, ya səssiz qiraət edilmək. Bu kitablar oxunub. – O biri namələr oxunanda çoxlu qəzetçi adları söyləndi

  Tam oxu »
 • OXUNUŞ

  is. Oxuma işi, oxuma tərzi; oxunma. Şerin oxunuşu. – Hamı ehtiramla fərmanın oxunuşunu dinlədi, sonra hərə öz ürək sözünü dedi

  Tam oxu »
 • OXUŞMA

  “Oxuşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXUŞMAQ

  qarş. 1. Mahnı və s. oxumaqda yarışmaq; deyişmək. Aşıqlar oxuşurlar. – …Mən səsdə oxuyanı və mənim tək artisti indiyədək dünya yaratmayıb

  Tam oxu »
 • OXUTDURMA

  “Oxutdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXUTDURMAQ

  “Oxumaq”dan icb. Kağızı oxutdurmaq. – Hacı məktubu xanıma oxutdurmaq istəyirdi. M.S.Ordubadi. [Səriyyə:] [Əmim] 9 il zəhmətimi çəkib oxutdurdu

  Tam oxu »
 • OXUTMA

  “Oxutmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXUTMAQ

  icb. 1. Oxumağı xahiş etmək (başqasından), oxumağa sövq etmək, yaxud icazə vermək. Pərinisə … qardaşından təvəqqe elədi ki, kağızı aparıb bir adama ox

  Tam oxu »
 • OXUYAN

  is. 1. Xanəndə. Əntiqə indi nə oxuyur, nə də oxuyanlara yanaşırdı. Mir Cəlal. Ayna bulaqların ləzzəti varmı; Üstündə oxuyan, çalan olmasa? N

  Tam oxu »
 • OXUYUB-ÇALAN

  top. Xanəndə və sazəndə, oxuyan və çalan, xanəndə və çalğıçı. Toya oxuyub-çalan dəvət etmək. – [Səfərqulu bəy:] Ədə, oxuyan-çalanlara xəbər vermisənmi

  Tam oxu »
 • OXUYUB-YAZMA

  “Oxuyub-yazmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXUYUB-YAZMAQ

  f. Oxumaq və yazmaqla məşğul olmaq, zehni işlə məşğul olmaq. Gecə-gündüz oxuyub-yazmaq

  Tam oxu »
 • OXVARİ

  bax oxşəkilli

  Tam oxu »
 • OXYARPAQ

  is. zool. Çayların sahillərində və ya bataqlıqda bitən ağ çiçəkləri və oxşəkilli yarpaqları olan ot bitkisi

  Tam oxu »