Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • PALANLAMAQ

  f. Heyvanın dalına palan qoymaq; çullamaq (bax palan1 1-ci mənada). [Mürşüdoğlu:] Öküzü palanlayıb göndərdim

  Tam oxu »
 • PALANLI

  sif. Dalında palanı olan; çullu. Bir gün … palanlı ata minmiş bir qocanı darvazamızın ağzında durmuş gördüm

  Tam oxu »
 • PALATA

  [lat. palatium – saray] 1. Xəstəxanalarda və müalicə müəssisələrində xəstələr yatan otaqlardan hər biri

  Tam oxu »
 • PALAZ

  is. Yundan və ya pambıqdan toxunma enli, uzun, qalın, xovsuz xalça növü. Hücrənin fərşi ibarətdi bir palazdan

  Tam oxu »
 • PALAZQULAQ

  sif. 1. Qulaqları çox yekə olan; iriqulaqlı, yekəqulaqlı. Palazqulaq adam. 2. məc. dan. zar. İri kağız pula zarafatla verilən ad

  Tam oxu »
 • PALAZLIQ

  sif. Palaz toxumaq üçün yarayan, palaz toxumaq üçün ayrılmış. Palazlıq iplik

  Tam oxu »
 • PALAZTOXUYAN

  sif. və is. Palaz toxumaqla məşğul olan (adam)

  Tam oxu »
 • PALÇIQ

  is. 1. İslanaraq horra halına gəlmiş torpaq. Ayaqqabılarını palçığa batırmaq. – …Yolun palçığından tərpənmək olmayırdı

  Tam oxu »
 • PALÇIQÇI

  is. Palçıq (4-cü mənada) tutan və palçığı bənnaya verən bənna köməkçisi. Palçıqçı Bəşir donluğunu almış, borcları ilə tutuşduraraq evə qayıdırdı

  Tam oxu »
 • PALÇIQÇILIQ

  is. Palçıqçının işi, peşəsi. Palçıqçılıqla məşğul olmaq

  Tam oxu »
 • PALÇIQLAMA

  “Palçıqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PALÇIQLAMAQ

  f. 1. Palçıq vurmaq, palçıq sürtmək; malalamaq. Divarı palçıqlamaq. 2. Palçığa bulamaq (bulaşdırmaq), palçıqlı olmaq

  Tam oxu »
 • PALÇIQLANMA

  “Palçıqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PALÇIQLANMAQ

  1. məch. Palçıq vurulmaq, palçıq sürtülmək; malalanmaq. Divar palçıqlandı. 2. qayıd. Palçığa bulanmaq

  Tam oxu »
 • PALÇIQLATMA

  “Palçıqlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PALÇIQLATMAQ

  icb. 1. Palçıq vurdurmaq, palçıq sürtdürmək; malalatmaq. Barını palçıqlatmaq. 2. Palçığa bulatmaq, palçığa bulaşdırmaq

  Tam oxu »
 • PALÇIQLI

  sif. 1. Palçıq basmış, palçıqla örtülü. Palçıqlı yer. Palçıqlı səki. – Polad asfaltlı küçədən çıxıb, palçıqlı bir döngəyə girdi

  Tam oxu »
 • PALÇIQLIQ

  is. Çoxlu palçıq olan yer; zığlıq, lehməlik. Palçıqlıqda batmaq

  Tam oxu »
 • PALÇIQTUTAN

  sif. və is. Bina tikmək üçün palçıq (4-cü mənada) hazırlayan. Palçıqtutan fəhlə. – Burada bənnalar, daşdaşıyanlar, palçıqtutanlar həvəslə, tər tökərək

  Tam oxu »
 • PALEOANTROP

  is. [yun.] 250-350 min il əvvəl Avropa, Asiya və Afrikada yaşamış qədim insanlar; neandertal adamı

  Tam oxu »
 • PALEÓQRAF

  [yun.] Paleoqrafiya mütəxəssisi, qədim əlyazmaları tədqiqatçısı

  Tam oxu »
 • PALEOQRÁFİYA

  [yun. palaios və grapho] Yazı tarixini, onun qrafik formalarının inkişaf qanunauyğunluqlarını öyrənən tarixifiloloji fənn

  Tam oxu »
 • PALEOLİT

  [yun. palaios və lithos] Daş əsrinin ən qədim dövrü. Paleolit əsri

  Tam oxu »
 • PALEONTOLÓGİYA

  [yun. palaios, ontos və logos] Qazıntı nəticəsində tapılan nəsli kəsilmiş ən qədim heyvan və bitkilərin tədqiqi ilə məşğul olan elm

  Tam oxu »
 • PALEONTOLOJİ

  “Paleontologiya”dan sif. Paleontoloji tədqiqat. Paleontoloji atlas

  Tam oxu »
 • PALEONTÓLOQ

  [yun.] Paleontologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • PALEOZÁVR

  [yun. palaios və zavros] Qazıntı nəticəsində tapılmış nəhəng kərtənkələ

  Tam oxu »
 • PALEOZÓY

  [yun. palaios və zoe] Yerin geoloji tarixində mezozoy dövründən əvvəlki dövr. Paleozoy dövrü

  Tam oxu »
 • PALID

  is. bot. Qoza şəklində meyvəsi olan, möhkəm oduncaqlı, iri yarpaqlı ağac. [Dərviş:] Qoca baltanı götürüb, uzaqda duran palıd ağaclarının birinin böyrü

  Tam oxu »
 • PALIDLI

  sif. Palıd ağacı olan, palıd ağacı bitmiş, palıd ağaclarından ibarət. [Qız dedi:] Nəbi ilə Həcərin oylaqlarından birisi olan Şırlanbulağın yanında sıx

  Tam oxu »
 • PALIDLIQ

  is. Çoxlu palıd ağacı olan yer, palıd meşəsi. Palıdlıqda odun doğramaq

  Tam oxu »
 • PALİ́TRA

  is. [fr.] 1. Rəssamın iş prosesində rəng qarışdırdığı nazik taxta parçası; sini, saxsı lövhə. 2. Rəssamın yaradıcılıq üslubuna xas olan bədii ifadə va

  Tam oxu »
 • PALLI-PALTARLI

  bax pal-paltarlı. Zərnigar xanım bu dəfə dinmədi. Elə pallıpaltarlı yerinə uzandı. İ.Şıxlı

  Tam oxu »
 • PALMA

  [lat.] Uca, düz gövdəsinin başında yelpikvari budaqlardan ibarət tacı olan, isti ölkələrdə bitən həmişəyaşıl ağac

  Tam oxu »
 • PALMALIQ

  is. Çoxlu palma ağacı bitmiş yer

  Tam oxu »
 • PALPÁSİYA

  is. [lat.] tib. Xəstəni müayinə etmək üsulu

  Tam oxu »
 • PALTAR

  is. Əyinə geyilən hər növ geyim; libas. İş paltarı. Ev paltarı. Paltar tikdirmək. – Elçilər qızı təzə paltarda görəndə heyran-heyran bir-birlərinin üz

  Tam oxu »
 • PALTARASAN

  is. Paltar asmaq üçün xüsusi düzəldilmiş asqı aləti. İmran kişi papağını çıxardıb, dəmir paltarasılandan asdı

  Tam oxu »
 • PALTARASILAN

  is. Paltar asmaq üçün xüsusi düzəldilmiş asqı aləti. İmran kişi papağını çıxardıb, dəmir paltarasılandan asdı

  Tam oxu »
 • PALTARBİÇƏN

  sif. Parçadan paltar biçən. Paltarbiçən qadın. // İs. mənasında. Parçadan paltar biçən usta, dərzi

  Tam oxu »
 • PALTARÇI

  sif. və is. İctimai yerlərdə gələnlərin paltarını saxlamaqla məşğul olan; qarderobçu. Paltarçı qadın

  Tam oxu »
 • PALTARKƏSDİ

  is. etn. Nişanlı qız üçün paltarlıq gətirmək və paltar biçmək mərasimi. Bir ildən sonra oğlan evi qız üçün paltar hazırlayıb qırmızı xonçalara qoyar v

  Tam oxu »
 • PALTARLI

  sif. Əynində paltarı olan; geyimli. [Əsgərləri] qarşılayıb alqışlayan çox idi: cırıq çarıqlı, yırtıq paltarlı muzdurlar… H

  Tam oxu »
 • PALTARLIQ

  sif. Paltar tikmək üçün yarayan, paltar tikmək üçün ayrılmış. Paltarlıq çit. – Rüxsarə Nənəqız üçün aldığı paltarlıq parçanı, haşiyəli yaylığı, bir cü

  Tam oxu »
 • PALTARTİKƏN

  1. is. Paltar tikməklə məşğul olan usta; dərzi. 2. sif. Paltar tikməyə məxsus. Paltartikən maşın

  Tam oxu »
 • PALTARYUYAN

  sif. 1. İşi paltar yumaqdan ibarət olan, paltar yumaqla məşğul olan. Paltaryuyan qadın [Aslanı] səmimiyyətlə qarşılayıb oturmasını xahiş etdi

  Tam oxu »
 • PALTAVA

  is. Doşab, yağ və undan hazırlanan halva növü

  Tam oxu »
 • PALTO

  [fr.] Paltar, kostyum və s. üstündən geyilən uzun üst geyimi. Uşaq paltosu. – [Mehriban] şkafdan paltosunu alıb geydi

  Tam oxu »
 • PALTOLUQ

  is. Palto tikmək üçün yarar, palto tikmək üçün ayrılmış. Paltoluq drap. // İs. mənasında. Palto tikmək üçün yarayan parça

  Tam oxu »
 • PALTUS

  is. Qalxanbalıqlar fəsiləsindən balıq növü

  Tam oxu »