CURRENCY

n 1. işlənmə / yayılma dərəcəsi; words in common ~ çoxişlənən / geniş yayılmış sözlər; to give ~ to smth. bir şeyi dövriyyəyə buraxmaq / yaymaq; 2. pul dövriyyəsi; 3. mal. valyuta, pul; paper ~ kağız pul; gold / silver ~ qızıl / gümüş valyuta; foreign ~ xarici valyuta; 4. davamlılığı, təsir müddəti (bir şeyin); during the ~ of the contract müqavilənin təsir müddətində

CURRANT
CURRENT