ENDOKARDİ

[ yun. endo və kardia – ürək] anat. Ürək boşluğunu içəridən örtən qişa.
ENDOKARD
ENDOKARDİ́T