FAIL

v I 1. uğursuzluğa / müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq; to ~ in life həyatda uğursuzluğa uğramaq; to ~ in a suit hüq. məhkəmə işini uduzmaq; 2. baş tutmamaq, boşa çıxmaq, həyata keçməmək; All our plans failed Bizim bütün planlarımız puça çıxdı; 3. aldatmaq, pis vəziyyətə qoymaq, ümidi doğrultmamaq; As usual he failed me at the last minute Adəti üzrə o, son dəqiqədə mənim ümidimi doğrultmadı; 4. zəifləmək, zəifləşmək, gücdən düşmək; The wind failed Külək zəiflədi

v II 1. pis qiymət almaq, kəsilmək (imtahanda); He failed in History O, tarixdən kəsildi / pis qiymət aldı; 2. az olmaq (məhsul haq.); The potato crop failed this year Bu il kartof məhsulu az oldu; 3. iflasa uğramaq, müflisləşmək (firma və s. haq.); to ~ to do smth. bir şeyi etməyi bacarmamaq, bir şeyi etməkdə bacarıqsız / aciz olmaq; 4. : to ~ in smth. bir şeydən kəsiri olmaq: to ~ in beauty çirkin / kifir olmaq; to ~ in respect for smb. kiməsə hörmət etməmək

FADELESS
FAILED

Digər lüğətlərdə