FEAST

feast1

n 1. böyük qonaqlıq, ziyafət, kef məclisi; bayram, şənlik; şadyanalıq; qonaqlıq; banket; marriage ~ toy ziyafəti; to make a ~ qonaqlıqda olmaq, kef / bayram etmək; 2. ləzzət, zövq, nəşə, həzz; a ~ for the eyes gözoxşayan mənzərə; a ~ of intelligent conversation ağıllı müsahiblərlə söhbətdən alınan ləzzət

feast2

adj bayram; ~ day bayram günü; ~ rite bayram adətləri / qaydaları, bayram mərasimi

feast3

v 1. qonaqlıqda olmaq, kef / bayram etmək; They feasted the night away Onlar bütün gecəni kef etdilər; 2. qonaq etmək / eləmək; qəbul etmək; təbrik etmək (təntənə ilə); ... şərəfinə bayram düzəltmək, alqışlamaq; to ~ one’s friends dostlarını qonaq etmək; 3. bayram etmək (Milad və s. bayramları)

FEARLESSNESS
FEASTER