FRAIL

adj 1. kövrək, tezsınan, çox zərif / zəif / incə, davamsız, tez dağılan, qərarsız, dəyişkən; a ~ structure davamsız tikinti; a ~ support zəif / davamsız dayaq; 2. xəstə, nasaz; tez-tez xəstələnən; a ~ child nasaz uşaq; a ~ old man zəif / cansız qoca kişi; 3. keçən, keçici, fani; müvəqqəti, etibarsız; Man’s life / happiness is frail İnsan həyatı / xoşbəxtliyi müvəqqətidir

FRAGMENTIZE
FRAME