FRAME

frame1

n 1. karkas (bir şeyin skeleti / əsası), əsas, bünövrə, gövdə, skelet; tikintinin bünövrəsi / əsası; the ~ of a building tikintinin karkası; the ~ of a car maşının gövdəsi; the gigantic ~ of a mammoth mamontun nəhəng skeleti; 2. bədən quruluşu, bədən; quruluş, tərtib; a man of iron ~ güclü / qüvvətli bədən quruluşuna malik adam; a man of huge ~ çox nəhəng bədənli adam; 3. quruluş, struktur, sistem (ictimai quruluş forması); the ~ of a government hökumətin quruluşu; the ~ of society cəmiyyətin quruluşu; 4. çərçivə, haşiyə; the ~ of a window pəncərə çərçivəsi; the ~ of a picture şəkil üçün çərçivə; photograph ~ fotoqrafıya üçün çərçivə; 5. parnik (erkən göyərti və tərəvəz yetişdirməyə məxsus bina); cucumber ~ xiyar parniki; 6. toxuma dəzgahı;

◊ ~ of mind hal, əhval, əhval-ruhiyyə, kef, ovqat

frame2

v 1. yaratmaq, vücuda gətirmək, törətmək; qurmaq, təşkil etmək, hazırlamaq; hasil / istehsal etmək, tərtib etmək; to ~ a theory nəzəriyyə yaratmaq; to ~ a plan plan hazırlamaq / tərtib etmək; 2. tikmək, qurmaq, düzəltmək; təşkil etmək, 3. çərçivəyə salmaq, çərçivələmək; to ~ a picture şəkli çərçivəyə salmaq

FRAIL
FRAME-HOUSE