İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • FOOT-PACE

  n addım; at a ~ addımla, addım-addım

  Tam oxu »
 • FOOT-PAGE

  n xidmətçi; kuryer, ayaqçı; xidmətçi oğlan

  Tam oxu »
 • FOOT-PAN

  n ayaq yumaq üçün ləyən

  Tam oxu »
 • FOOT-PASSENGER

  n piyada, piyada gedən

  Tam oxu »
 • FOOT-TROOPS

  n pl piyada qoşun

  Tam oxu »
 • FOOT-WALK

  n səki, piyadalar üçün yol

  Tam oxu »
 • FOOT-WARMER

  n ayaq üçün qrelka

  Tam oxu »
 • FOOTBALL

  football1 n 1. futbol; to play ~ futbol oynamaq; 2. futbol topu football2 adj futbol; ~ match futbol yarışı; ~ cup futbol kuboku; ~ cup final futbol k

  Tam oxu »
 • FOOTBALLER

  n futbolçu

  Tam oxu »
 • FOOTBOY

  n 1. xidmətçi / qulluqçu / nökər oğlan, paj (orta əsrlərdə saraylarda xidmət edən zadəgan nəslindən oğlan): 2

  Tam oxu »
 • FOOTER

  n d.d. piyada, piyada gedən

  Tam oxu »
 • FOOTING

  n 1. istinad nöqtəsi, dayaq, dirək, söykənəcək, The icy hill provided no footing Buzla örtülmüş təpədə ayaq qoyub dayanmağa yer yox idi: 2

  Tam oxu »
 • FOOTLESS

  adj 1. ayaqsız; 2. boş, əsası olmayan; ~ fancies boş arzular; 3. d.d. mənasız, cəfəng, sarsaq, səfeh, axmaq; ~ rule mənasız qayda

  Tam oxu »
 • FOOTLING

  adj d.d. 1. sarsaq, səfeh, axmaq, gic, ağılsız, yelbeyin, fərasətsiz; 2. əhəmiyyətsiz, boş, mənasız, cəfəng

  Tam oxu »
 • FOOTMAN

  n 1. lakey, nökər; 2. piyada, piyada gedən

  Tam oxu »
 • FOOTMARK

  n ləpir, iz, ayaq izi / yeri

  Tam oxu »
 • FOOTSTEP

  n 1. addım, yeriş; 2. addım səsləri; I hear footsteps Mən ayaq səsləri eşidirəm; 3. iz, ayaq izi; 4. ayaq yeri, pillə; ◊ to follow / to tread / to wal

  Tam oxu »
 • FOP

  n qəşəng geyinməyi sevən adam, modabaz, ədabaz, yüngül (adam), pijon (şıq geyinən yüngülxasiyyətli gənc), təşəxxüs satan / yüngül oğlan, yelbeyin

  Tam oxu »
 • FOPPERY

  n 1. ədabazlıq, özünü bəyənmə, yüngüllük, modabazlıq, moda ilə geyinmə, qəşəng geyinmə, şıq geyinməyi sevmə; 2

  Tam oxu »
 • FOPPISH

  qdj 1. çox şıq, yaraşıqlı, bahalı, modalı; ~ moustache / whiskers modalı bığ / bakenbard; 2. boş, şöhrətpərəst, lovğa; a vain / ~ young man şöhrətpərə

  Tam oxu »
 • FOPPISHNESS

  n 1. ədabazlıq, özünü bəyənmə, yüngüllük; pijonluq; modabazlıq, şıq geyinməyi sevmə; 2. boşluq, boş yer, mənasızlıq; 3

  Tam oxu »
 • FOR

  for1 prep 1. Zaman mənasında aşağıdakıları bildirir: uzunluq, zaman, ərazi: ərzində; ~ the past three weeks son üç həftə ərzində; ~ the next three hou

  Tam oxu »
 • FORAGE

  forage1 n 1. yem, cod yem; 2. yem bitkiləri; ~ crop yem bitkisi; yaşıl ot; ~ fodder mal-qara üçün yem; ~ grass yem otu, yaşıl yem forage2 v 1

  Tam oxu »
 • FORAGER

  n furajir (atlar üçün yem tədarük edən və yem işlərinə baxan hərbi xidmətçi)

  Tam oxu »
 • FORAY

  foray1 n hücum, basqın, qəfildən hücum, axın; to make / to go on ~ qəfildən hücum / basqın etmək foray2 v 1

  Tam oxu »
 • FORBID

  v (pt forbade, forbad; pp forbidden) 1. qadağan etmək; I forbid you to go there Mən sənə / sizə ora getməyi qadağan edirəm; to ~ smb

  Tam oxu »
 • FORBIDDEN

  adj qadağan edilmiş; ~ trick id. qadağan edilmiş fənd; ~ blow id. qadağan edilmiş zərbə; ~ weapons qadağan edilmiş silahlar; ◊ ~ city bağlı şəhər; the

  Tam oxu »
 • FORBIDDING

  adj iyrənc, çirkin, nifrətli, nifrətdoğuran, çiyrəndirən, mənfur, cazibəsiz, görkəmsiz, cəlb etməyən, ürəyə yatmayan, xoşa gəlməyən; ~ face / expressi

  Tam oxu »
 • FORCE

  force1 n 1. qüvvə, qüvvət, güc, qüdrət; the ~ of the blow / of the explosion zərbənin / partlayışın gücü; with all one’s ~ var gücü / qüvvəsi ilə; 2

  Tam oxu »
 • FORCE-LAND

  v av. məcburi yerə enmək / oturmaq

  Tam oxu »
 • FORCE-MEAT

  n qiymə, iç

  Tam oxu »
 • FORCED

  adj 1. icbari, məcburi, çarəsiz, könülsüz; ~ labour icbari iş; ~ landing av. məcburi yerə enmə / oturma; 2

  Tam oxu »
 • FORCEDLY

  adv 1. naçar, əlacsız, çarəsiz olaraq, məcburən; zorla, güclə, zor gücü ilə; 2. qeyri-təbii olaraq, süni surətdə

  Tam oxu »
 • FORCEPS

  n 1. cərrahlıq kəlbətini; 2. pinset, maqqaş; 3. kəlbətin

  Tam oxu »
 • FORCIBLE

  adj 1. zorla, zor gücü ilə həyata keçirilən, məcburi, icbari; ~ entry zorla / qanunsuz girmə; 2. güclü, qüvvətli, qüdrətli; ~ army güclü / qüdrətli or

  Tam oxu »
 • FORCIBLY

  adv 1. zorla, güclə, zor gücü ilə, məcburi surətdə; 2. bərk, güclü, şiddətli, zərbə ilə

  Tam oxu »
 • FORE-

  prefl. İsimlə işlənir və nəyinsə qarşısında yerləşdiyini və vaxt baxımından qabaqca olduğunu bildirir, forefather ulu baba; forerunner sələf; 2

  Tam oxu »
 • FORE-CABIN

  n 1. gəminin qabaq hissəsində kayut (gəmidə ayrıca otaq); 2. sərnişin üçün ikinci klas otaq (ticarət gəmisində)

  Tam oxu »
 • FORE-CITED

  adj yuxarıda deyilən / göstərilən

  Tam oxu »
 • FORE-DATED

  adj əvvəlki / köhnə tarixlə göstərilmiş

  Tam oxu »
 • FORE-ELDERS

  n pl əcdad, ata-baba, ulu babalar

  Tam oxu »
 • FORE-JUDGE

  v nəticəni qabaqcadan həll / müəyyən etmək, nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək

  Tam oxu »
 • FORE-JUDGEMENT

  n qabaqcadan qəbul olunmuş qərar

  Tam oxu »
 • FORE-PURPOSE

  n qabaqcadan qoyulmuş məqsəd

  Tam oxu »
 • FORE-TOOTH

  n 1. pl qabaq diş; 2. pl arx. süd dişlər

  Tam oxu »
 • FOREBODE

  v 1. qabaqcadan xəbər vermək, bildirmək, əlaməti / nişanəsi olmaq; The sky forebodes storm Səma tufan olacağından xəbər verir; 2

  Tam oxu »
 • FORECAST

  forecast1 n 1. qabaqcadan demə, gələcəyi xəbər vermə; 2. qabaqcadan xəbər verilmiş şey; weather ~ hava proqnozu forecast2 v (pt, pp forecast və ya for

  Tam oxu »
 • FORECASTER

  n 1. qabaqcadan / gələcəkdən xəbər verən; 2. hava proqnozunun tərtibçisi

  Tam oxu »
 • FORECASTING

  n qabaqcadan demə, gələcəyi xəbər vermə, proqnoz

  Tam oxu »
 • FORECLOSE

  v 1. çıxarmaq, kənar / xaric etmək, qovmaq; istisna etmək; 2. hüq. hüququndan məhrum etmək; girov qoyulmuş əmlakı girovdan çıxartmaq hüququndan məhrum

  Tam oxu »