Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ADAB

  ə. «ədəb» c. 1) ədəblər, bəyəniləcək şeylər; 2) t. qaydaqanun, tərz, üsul

  Tam oxu »
 • ADAT

  ə. «adət» c. adətlər

  Tam oxu »
 • ADƏM

  ə. 1) adam, insan; 2) dinə görə, yer üzündə ilk insan və ilk peyğəmbərin adı

  Tam oxu »
 • ADƏMFİRİB

  ə. və f. adamaldadan, adamı yoldan çıxaran

  Tam oxu »
 • ADƏMİ

  ə. 1) bax adəmiyyət; 2) insan, bəşər

  Tam oxu »
 • ADƏMİYYƏT

  ə. adamlıq, insanlıq

  Tam oxu »
 • ADƏMİZAD

  ə. və f. insan balası, adam balası

  Tam oxu »
 • ADƏT

  ə. 1) ənənə; 2) üsül, vərdiş

  Tam oxu »
 • ADƏTA

  ə. bax adətən

  Tam oxu »
 • ADƏTƏN

  ə. 1) adət üzrə, həmişəki kimi; 2) bir qayda olaraq

  Tam oxu »
 • ADƏTKAR

  ə. və f. bax adətkərdə

  Tam oxu »
 • ADƏTKƏRDƏ

  ə. və f. adət etmiş, öyrəncəli, öyrənmiş

  Tam oxu »
 • ADİ

  ə. 1) hərvaxtkı, fövqəladə olmayan; 2) başqalarından fərqlənməyən, sadə

  Tam oxu »
 • ADİL

  ə. ədalətli, insaflı

  Tam oxu »
 • ADİLANƏ

  ə. və f. 1) adilcəsinə, ədalətə müvafiq, insafla; 2) işə qərəzsiz, bitərəf yanaşan; 3) obyektivcəsinə, obyektiv olaraq

  Tam oxu »
 • AFAQ

  ə. «üfüq» c. 1) üfüqlər; 2) t. aləm, dünya; 3) t. üfüq; 4) t. görüş, bilik dairəsi; 5) t. mənzərə, görünüş; 6) t

  Tam oxu »
 • AFAQGİR

  ə. və f. «üfüqləri tutan» aləmə yayılmış, hamıya məlum olan

  Tam oxu »
 • AFAQİ

  ə. 1) üfüqə aid olan, üfüqi; 2) perspektivli

  Tam oxu »
 • AFƏR

  f. yaradan, düzəldən

  Tam oxu »
 • AFƏRİDƏ

  f. yaradılmış, yaranmış, məxluq

  Tam oxu »
 • AFƏRİDGAR

  f. 1) yaradıcı; 2) Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • AFƏRİN

  AFƏRİN1 f. Yaradan (Allah haqqında). AFƏRİN2 f. əhsən! mərhəba! ay sağ ol! maşallah! AFƏRİN3 f. Şiraz və Bağdad quzu dərisinin bir növü

  Tam oxu »
 • AFƏRİNƏNDƏ

  f. Yaradan, Xaliq

  Tam oxu »
 • AFƏRİNİŞ

  f. yaratma, yaradılış, xilqət

  Tam oxu »
 • AFƏT

  ə. 1) bəla, müsibət; 2) zərər, ziyan; 3) m. çox gözəl, dilbər

  Tam oxu »
 • AFƏTBİN

  ə. və f. zərər çəkmiş, ziyan görmüş, zərərdidə

  Tam oxu »
 • AFƏTZƏDƏ

  ə. və f. bəlaya düçar olmuş, fəlakətə uğramış

  Tam oxu »
 • AFİYƏT

  ə. 1) sağlamlıq, sağlıq; 2) m. güc, qüvvə

  Tam oxu »
 • AFİYƏTBƏXS

  ə. və f. 1) sağlamlaşdıran, sağlam edən; 2) güc verən, qüvvət verən

  Tam oxu »
 • AFİYƏTƏFZA

  ə. və f. sağlamlıq artıran

  Tam oxu »
 • AFTAB

  f. 1) günəş, gün; 2) m. gözəl, dilbər

  Tam oxu »
 • AFTABƏ

  f. aftafa

  Tam oxu »
 • AFTABGİR

  f. günəş düşən, günəşli, günəşlə işıqlanan

  Tam oxu »
 • AFTABPƏRƏST

  f. günəşə sitayiş edən, günəşi Allah sayan

  Tam oxu »
 • AGAH

  f. 1) xəbəri olan, xəbərdar, vaqif; 2) oyaq, ayıq; 3) gözüaçıq; 4) ayıq-sayıq

  Tam oxu »
 • AGAHİ

  f. 1) xəbərdarlıq; 2) gözüaçıqlıq; 3) ayıqlıq, sayıqlıq

  Tam oxu »
 • AGƏH

  f. agah

  Tam oxu »
 • AĞAZ

  f. əsli a. 1) başlanma, başlanğıc; 2) ilk, əvvəl

  Tam oxu »
 • AĞƏŞT

  AĞƏŞT(Ə), AĞİŞTƏ f. 1) islanmış, bulanmış; 2) qarışmış, birləşmiş. Ağəşti (ağəştei)-xun qana bulaşmış, qanlı

  Tam oxu »
 • AĞƏŞTƏ

  AĞƏŞT(Ə), AĞİŞTƏ f. 1) islanmış, bulanmış; 2) qarışmış, birləşmiş. Ağəşti (ağəştei)-xun qana bulaşmış, qanlı

  Tam oxu »
 • AĞİŞTƏ

  AĞƏŞT(Ə), AĞİŞTƏ f. 1) islanmış, bulanmış; 2) qarışmış, birləşmiş. Ağəşti (ağəştei)-xun qana bulaşmış, qanlı

  Tam oxu »
 • AĞUŞ

  f. qucaq

  Tam oxu »
 • AH-ƏFĞAN

  f. bax ahü əfğan

  Tam oxu »
 • AH-FƏRYAD

  f. bax ahü fəryad

  Tam oxu »
 • AH-NALƏ

  f. bax ahü nalə

  Tam oxu »
 • AH-ZAR

  f. ah çəkmə, sızlama, inləmə

  Tam oxu »
 • AHAD

  ə. «əhəd» c. 1) vahidlər, təklər; 2) bəzi, tək-tük

  Tam oxu »
 • AHƏN

  f. dəmir

  Tam oxu »
 • AHƏNDİL

  f. bax ahənindil

  Tam oxu »
 • AHƏNG

  f. bax həng3

  Tam oxu »