Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • AM

  ə. il

  Tam oxu »
 • AMAC

  f. əsli a. hədəf, nişan

  Tam oxu »
 • AMACGAH

  f. nişan qoyulan yer, nişangah

  Tam oxu »
 • AMADƏ

  f. hazır

  Tam oxu »
 • AMAL

  ə. «əməl» c. diləklər, arzular

  Tam oxu »
 • AMAS

  f. şiş, şişmə, qabartı

  Tam oxu »
 • AMƏD

  f. 1) gəliş, gəlmə; 2) yetişmə, çatma

  Tam oxu »
 • AMƏDÜ RƏFT

  f. gediş-gəliş, gəlib-getmə, əlaqə

  Tam oxu »
 • AMƏNNA

  ə. inandıq (təsdiq məqamında işlədilir)

  Tam oxu »
 • AMİL

  ə. 1) məmur, icraçı, işçi; 2) vəkil, agent; 3) bir işə, sözə əməl edən; 4) səbəb, faktor

  Tam oxu »
 • AMİN

  ə. əsli ibr. duaların axırında «Allah, qəbul et» mənasında işlədilir

  Tam oxu »
 • AMİNXAN

  ə. və f. amin deyən, amin oxuyan

  Tam oxu »
 • AMİR

  AMİR1 ə. 1) əmr edən, buyuran, hökm edən; 2) başçı, böyük. AMİR2 ə. 1) abad yer; 2) adam yaşayan, məskunlaşmış; 3) zəmi, tarla, əkilən yer; 4) dövlətə

  Tam oxu »
 • AMİRANƏ

  ə. və f. əmr edircəsinə, hökm edircəsinə

  Tam oxu »
 • AMİRZİŞ

  f. əfv, bağışlama

  Tam oxu »
 • AMİYANƏ

  ə. və f. avamcasına, avam kimi

  Tam oxu »
 • AMİZ

  f. qarışıq

  Tam oxu »
 • AMİZİŞ

  f. qaynayıb-qarışma, ixtilat

  Tam oxu »
 • AMM

  AMM(Ə) ə. 1) xalq, camaat, kütlə; 2) kütləvi, ümumxalq; 3) avam, qara camaat; 4) seyid olmayan, Məhəmməd nəslindən olmayan

  Tam oxu »
 • AMMƏ

  AMM(Ə) ə. 1) xalq, camaat, kütlə; 2) kütləvi, ümumxalq; 3) avam, qara camaat; 4) seyid olmayan, Məhəmməd nəslindən olmayan

  Tam oxu »
 • AMMİ

  ə. avama, qara camaata aid olan

  Tam oxu »
 • AMURZİŞ

  f. bağışlama, əfv etmə, günahından keçmə

  Tam oxu »
 • AMUZ

  f. 1) öyrədən, öyrədici; 2) öyrənən

  Tam oxu »
 • AMUZGAR

  f. müəllim, ustad, öyrədən

  Tam oxu »
 • AN

  AN1 ə. 1) göz yumub-açınca, çox az zaman; 2) vaxt, zaman. Ani-vahid bir an, azacıq bir zaman. AN2 f. o (işarə əvəzliyi)

  Tam oxu »
 • ANÇE

  f. o ki… o şey ki…

  Tam oxu »
 • ANƏNFANƏN

  ə. hər göz yumub-açınca, hər an, anbaan

  Tam oxu »
 • ANƏSTÜNAR

  ANƏSTÜNAR(ƏN) ə. «oda alışdım»

  Tam oxu »
 • ANƏSTÜNARƏN

  ANƏSTÜNAR(ƏN) ə. «oda alışdım»

  Tam oxu »
 • ANGAH

  f. o zaman, o vaxt

  Tam oxu »
 • ANİ

  ə. azacıq bir zamanda, çox tez, göz yumub-açınca

  Tam oxu »
 • ANSƏRA

  f. o dünya, axirət

  Tam oxu »
 • AR

  ə. 1) həya, abır; 2) utanılmalı iş, hərəkət

  Tam oxu »
 • ARA

  f. bəzəyən, zinətləndirən, süsləyən

  Tam oxu »
 • ARAM

  f. 1) qərar tapma, sakit olma; 2) rahatlanma, rahat olma; 3) bir yerdə qalma, sakit olma. Arami-dil (can) ürək dincliyi, can rahatlığı

  Tam oxu »
 • ARAMGAH

  ARAMGAH, ARAMGƏH f. 1) istirahət yeri; 2) oturulan yer, mənzil, məskən; 3) sərdabə, məqbərə, mavzoley

  Tam oxu »
 • ARAMGƏH

  ARAMGAH, ARAMGƏH f. 1) istirahət yeri; 2) oturulan yer, mənzil, məskən; 3) sərdabə, məqbərə, mavzoley

  Tam oxu »
 • ARAMİSTAN

  f. bax aramgah (1-ci və 2-ci mənalarda)

  Tam oxu »
 • ARAMİŞ

  f. rahat

  Tam oxu »
 • ARAMSAZ

  f. sakin, yaşayan

  Tam oxu »
 • ARAST

  f. 1) bəzənmiş, bəzəkli; 2) düzəldilmiş, tərtib edilmiş

  Tam oxu »
 • ARAYİŞ

  f. bəzək, zinət. Arayişi-çəmən çəmən bəzəyi

  Tam oxu »
 • ARİ

  ARİ1 ə. 1) çılpaq, yalın, lüt-üryan; 2) boş, dolu olmayan; 3) məhrum. ARİ2 f. bəli, hə

  Tam oxu »
 • ARİB

  ə. xalis ərəb, əsl ərəb

  Tam oxu »
 • ARİF

  ə. 1) bilən, bilikli, bilik sahibi; 2) tanıyan; 3) klassik Şərq şerində mistik sufi haqqında işlədilir

  Tam oxu »
 • ARİFANƏ

  ə. və f. arifcəsinə, bilikli adam kimi

  Tam oxu »
 • ARİYƏT

  ə. bürovuz, müvəqqəti istifadə üçün alınan (və ya verilən) şey

  Tam oxu »
 • ARİYƏTƏN

  ə. bürovuz olaraq, müvəqqəti olaraq

  Tam oxu »
 • ARİYƏTSƏRA

  ə. və f. fani dünya, müvəqqəti dünya

  Tam oxu »
 • ARİZ

  ə. 1) sonradan əmələ gələn, baş verən, əsli olmayan; 2) şikayətçi; 3) üz, yanaq; 4) təsadüfi, təsadüfən

  Tam oxu »