Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • AL

  AL1 ə. 1) ocaq, nəsil; 2) sülalə, bir nəsildən olan adamlar. Ali-əba Məhəmməd peyğəmbər və onun nəslinə mənsub dörd nəfər (Məhəmməd, Fatimə, Əli, Həsə

  Tam oxu »
 • ALA

  ALA’ ə. (təki işlənmir) nemətlər

  Tam oxu »
 • ALAM

  ə. «ələm»1 c. ələmlər, əziyyətlər, əzablar

  Tam oxu »
 • ALAT

  ə. «alət» c. alətlər

  Tam oxu »
 • ALAYİŞ

  f. 1) bulaşma, bulaşıqlıq; 2) m. dəbdəbə, zinət

  Tam oxu »
 • ALBUXARA

  f. Buxara qara gavalı növü // quru gavalı növlərindən biri

  Tam oxu »
 • ALƏM

  ə. 1) kainat, dünya, yer kürəsi; 2) sahə; 3) çoxlu; 4) m. xalq, camaat, cəmiyyət. Aləmi-bəqa’ əbədi aləm, axirət; aləmi-bərzəx 1) dünya ilə axirət ara

  Tam oxu »
 • ALƏMARA

  ə. və f. aləmi bəzəyən, dünyanı zinətləndirən gözəl

  Tam oxu »
 • ALƏMAŞKAR

  ə. və f. apaydın, hamıya məlum olan

  Tam oxu »
 • ALƏMEYN

  ə. hər iki dünya (bu dünya və axirət dünyası)

  Tam oxu »
 • ALƏMƏFRUZ

  ə. və 1) aləmi işıqlandıran, dünyaya şölə saçan; 2) m. günəş

  Tam oxu »
 • ALƏMGƏRD

  ə. və f. «dünyanı gəzən» səyyah

  Tam oxu »
 • ALƏMGİR

  ə. və f. 1) aləmi əhatə edən, dünyanı tutan (səs, şöhrət, hadisə, ya adam); 2) m. çox məşhur

  Tam oxu »
 • ALƏMİ

  ə. dünyəvi, dünya əhli, ruhani olmayan

  Tam oxu »
 • ALƏMPƏNAH

  ə. və f. hamının pənah apardığı, bütün dünyanın pənahı (İran şahlarının epiteti)

  Tam oxu »
 • ALƏMPƏRVƏR

  ə. və f. dünyanı, bütün insanları sevən

  Tam oxu »
 • ALƏMSUZ

  ə. və f. dünyanı yandıran, cahanı yaxan

  Tam oxu »
 • ALƏMŞÜMUL

  ə. dünyaya şamil olan, bütün dünya üçün əhəmiyyəti olan, cahanşümul

  Tam oxu »
 • ALƏMTAB

  ə. və f. 1) aləmi işıqlandıran, cahana işıq verən; 2) m. Ay (göy cismi)

  Tam oxu »
 • ALƏMÜLQEYB

  ə. 1) görünməz dünya; 2) m. mənəvi aləm

  Tam oxu »
 • ALƏT

  ə. hansısa fiziki işi yerinə yetirmək üçün texniki vasitə

  Tam oxu »
 • ALİ

  ə. 1) yüksək, uca; 2) yuxarı, üst

  Tam oxu »
 • ALİBİNA

  ALİBİNA’ ə. bax alicah

  Tam oxu »
 • ALİCAH

  ə. və f. uca mərtəbəli, yüksək rütbəli

  Tam oxu »
 • ALİCƏNAB

  ə. nəcib, comərd

  Tam oxu »
 • ALİCƏNABANƏ

  ə. və f. alicənabcasına

  Tam oxu »
 • ALİGÖVHƏR

  ə. və f. əsil-nəsəbli, əsilzadə

  Tam oxu »
 • ALİHƏ

  ə. «Allah» c. allahlar, tanrılar

  Tam oxu »
 • ALİHİMMƏT

  ə. uca himmətli, çox qayğı göstərən

  Tam oxu »
 • ALİQƏDR

  ə. hörmətli, mötəbər

  Tam oxu »
 • ALİM

  ə. elmlə məşğul olan, elmli, bilici

  Tam oxu »
 • ALİMANƏ

  ə. və f. alimcəsinə, alimə layiq tərzdə, alim kimi

  Tam oxu »
 • ALİMƏKAN

  ə. yeri və mərtəbəsi yüksək olan, hörmətli

  Tam oxu »
 • ALİMƏQAM

  ə. uca məqamlı, yüksək mənsəbli

  Tam oxu »
 • ALİMƏN

  ə. alim kimi, alimcəsinə

  Tam oxu »
 • ALİMƏNSƏB

  ə. yüksək vəzifə sahibi

  Tam oxu »
 • ALİMNÜMA

  ə. və f. özünü alim kimi göstərən, yalançı alim

  Tam oxu »
 • ALİMÜLELM

  ALİMÜL’ELM ə. çoxlu elmləri bilən, ensiklopedik biliyə malik olan

  Tam oxu »
 • ALİMÜLQEYB

  ə. gələcəkdə olacaq hadisələri qabaqcadan bilən

  Tam oxu »
 • ALİNƏJAD

  ə. və f. bax alinəsəb

  Tam oxu »
 • ALİNƏSƏB

  ə. zadəgan, əsilzadə, əsil-nəcabətli

  Tam oxu »
 • ALİŞAN

  ə. adlı-sanlı, çox şöhrətli

  Tam oxu »
 • ALİTƏBAR

  ə. yüksək nəsildən olan, əsilzadə

  Tam oxu »
 • ALİYAT

  ə. «ali» c. böyük mənsəb sahibləri, yüksək vəzifə adamları

  Tam oxu »
 • ALİYƏ

  ə. yüksək, uca

  Tam oxu »
 • ALLAHÜ ƏKBƏR

  ə. Allah ən böyükdür, Allah ən uludur (bəzən narazılıq məqamında əsəbi sakitləşdirmək üçün də işlədilir)

  Tam oxu »
 • ALLAHÜ ƏLƏM

  ALLAHÜ Ə’LƏM ə. Allah hər şeyi biləndir; ən yaxşısını (ən dəqiqini) Allah bilir

  Tam oxu »
 • ALU

  f. ərik, qaysı

  Tam oxu »
 • ALUD

  f. bax aludə (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • ALUDƏ

  f. 1) bulaşmış, bulaşıq, batmış; 2) m. aşiq, vurğun

  Tam oxu »