Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • AFAQ

  ə. «üfüq» c. 1) üfüqlər; 2) t. aləm, dünya; 3) t. üfüq; 4) t. görüş, bilik dairəsi; 5) t. mənzərə, görünüş; 6) t

  Tam oxu »
 • AFAQGİR

  ə. və f. «üfüqləri tutan» aləmə yayılmış, hamıya məlum olan

  Tam oxu »
 • AFAQİ

  ə. 1) üfüqə aid olan, üfüqi; 2) perspektivli

  Tam oxu »
 • AFƏR

  f. yaradan, düzəldən

  Tam oxu »
 • AFƏRİDƏ

  f. yaradılmış, yaranmış, məxluq

  Tam oxu »
 • AFƏRİDGAR

  f. 1) yaradıcı; 2) Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • AFƏRİN

  AFƏRİN1 f. Yaradan (Allah haqqında). AFƏRİN2 f. əhsən! mərhəba! ay sağ ol! maşallah! AFƏRİN3 f. Şiraz və Bağdad quzu dərisinin bir növü

  Tam oxu »
 • AFƏRİNƏNDƏ

  f. Yaradan, Xaliq

  Tam oxu »
 • AFƏRİNİŞ

  f. yaratma, yaradılış, xilqət

  Tam oxu »
 • AFƏT

  ə. 1) bəla, müsibət; 2) zərər, ziyan; 3) m. çox gözəl, dilbər

  Tam oxu »
 • AFƏTBİN

  ə. və f. zərər çəkmiş, ziyan görmüş, zərərdidə

  Tam oxu »
 • AFƏTZƏDƏ

  ə. və f. bəlaya düçar olmuş, fəlakətə uğramış

  Tam oxu »
 • AFİYƏT

  ə. 1) sağlamlıq, sağlıq; 2) m. güc, qüvvə

  Tam oxu »
 • AFİYƏTBƏXS

  ə. və f. 1) sağlamlaşdıran, sağlam edən; 2) güc verən, qüvvət verən

  Tam oxu »
 • AFİYƏTƏFZA

  ə. və f. sağlamlıq artıran

  Tam oxu »
 • AFTAB

  f. 1) günəş, gün; 2) m. gözəl, dilbər

  Tam oxu »
 • AFTABƏ

  f. aftafa

  Tam oxu »
 • AFTABGİR

  f. günəş düşən, günəşli, günəşlə işıqlanan

  Tam oxu »
 • AFTABPƏRƏST

  f. günəşə sitayiş edən, günəşi Allah sayan

  Tam oxu »
 • AGAH

  f. 1) xəbəri olan, xəbərdar, vaqif; 2) oyaq, ayıq; 3) gözüaçıq; 4) ayıq-sayıq

  Tam oxu »
 • AGAHİ

  f. 1) xəbərdarlıq; 2) gözüaçıqlıq; 3) ayıqlıq, sayıqlıq

  Tam oxu »
 • AGƏH

  f. agah

  Tam oxu »
 • AĞAZ

  f. əsli a. 1) başlanma, başlanğıc; 2) ilk, əvvəl

  Tam oxu »
 • AĞƏŞT

  AĞƏŞT(Ə), AĞİŞTƏ f. 1) islanmış, bulanmış; 2) qarışmış, birləşmiş. Ağəşti (ağəştei)-xun qana bulaşmış, qanlı

  Tam oxu »
 • AĞƏŞTƏ

  AĞƏŞT(Ə), AĞİŞTƏ f. 1) islanmış, bulanmış; 2) qarışmış, birləşmiş. Ağəşti (ağəştei)-xun qana bulaşmış, qanlı

  Tam oxu »
 • AĞİŞTƏ

  AĞƏŞT(Ə), AĞİŞTƏ f. 1) islanmış, bulanmış; 2) qarışmış, birləşmiş. Ağəşti (ağəştei)-xun qana bulaşmış, qanlı

  Tam oxu »
 • AĞUŞ

  f. qucaq

  Tam oxu »
 • AH-ƏFĞAN

  f. bax ahü əfğan

  Tam oxu »
 • AH-FƏRYAD

  f. bax ahü fəryad

  Tam oxu »
 • AH-NALƏ

  f. bax ahü nalə

  Tam oxu »
 • AH-ZAR

  f. ah çəkmə, sızlama, inləmə

  Tam oxu »
 • AHAD

  ə. «əhəd» c. 1) vahidlər, təklər; 2) bəzi, tək-tük

  Tam oxu »
 • AHƏN

  f. dəmir

  Tam oxu »
 • AHƏNDİL

  f. bax ahənindil

  Tam oxu »
 • AHƏNG

  f. bax həng3

  Tam oxu »
 • AHƏNGDAR

  f. ahəngli, bir-birinə uyğun olan; harmonik

  Tam oxu »
 • AHƏNGƏR

  f. dəmirçi

  Tam oxu »
 • AHƏNGRİZ

  f. ahəngləşdirən, ahəngli edən

  Tam oxu »
 • AHƏNGÜDAZ

  f. 1) dəmirəridən; 2) m. çətin, əziyyətli (iş haqqında)

  Tam oxu »
 • AHƏNİN

  f. 1) dəmirdən olan, dəmirdən düzəldilmiş // çox hissəsi dəmir olan; 2) m. qüvvətli, davamlı, dəmir kimi möhkəm

  Tam oxu »
 • AHƏNİNBƏDƏN

  f. və ə. dəmir kimi davamlı bədən

  Tam oxu »
 • AHƏNİNDİL

  f. daş ürəkli, zalım, rəhmsiz

  Tam oxu »
 • AHƏNQƏBA

  f. və ə. dəmir geyim, zirehli geyim

  Tam oxu »
 • AHƏNRÜBA

  f. «dəmir çəkən» maqnit

  Tam oxu »
 • AHƏSTƏ

  f. yavaş, ağır, tələsmədən

  Tam oxu »
 • AHU

  f. 1) ceyran; 2) m. dilbər, məhbubə; 3) m. iri, gözəl gözlü

  Tam oxu »
 • AHUBƏÇÇƏ

  f. bax ahubərrə

  Tam oxu »
 • AHUBƏRRƏ

  f. 1) ceyran balası, bala ceyran; 2) Həməl bürcü

  Tam oxu »
 • AHUÇEŞM

  f. ceyran gözlü, gözləri iri və kirpikləri uzun olan

  Tam oxu »
 • AHUNƏZƏR

  f. və ə. ceyran baxışlı

  Tam oxu »