Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ATƏŞ

  f. 1) od; 2) odlu silahdan atəş; 3) yanma, yanğın; 4) m. işgəncə, sıxıntı

  Tam oxu »
 • ATƏŞBAR

  f. 1) od yağdıran, çox isti, yandırıcı; 2) m. hərarətli, qızğın, qızmış

  Tam oxu »
 • ATƏŞBAZ

  f. 1) odla oynayan, od oyunçusu; 2) atəşbazlıq ustası; pirotexnik

  Tam oxu »
 • ATƏŞƏFŞAN

  f. bax atəşfəşan

  Tam oxu »
 • ATƏŞƏNGİZ

  f. od salan, yandıran

  Tam oxu »
 • ATƏŞFƏŞAN

  f. bax atəşfişan

  Tam oxu »
 • ATƏŞFİŞAN

  f. 1) od yağdıran; 2) vulkan, yanardağ

  Tam oxu »
 • ATƏŞGAH

  f. 1) atəşpərəst məbədi; 2) həmişə od yanan yer, od olan yer; 3) cihazın odluğu

  Tam oxu »
 • ATƏŞGUN

  f. od kimi, odabənzər, odvarı

  Tam oxu »
 • ATƏŞXANƏ

  f. 1) atəşgah; 2) odluq; 3) od yanan yer, ocaq

  Tam oxu »
 • ATƏŞXOR

  f. «od yeyən» 1) m. zülmkar, müstəbid; 2) m. rüşvətxor; 3) m. sələmçi

  Tam oxu »
 • ATƏŞİ

  f. od rəngində, od kimi

  Tam oxu »
 • ATƏŞİN

  f. 1) odlu, od kimi isti; 2) od rəngində, od kimi qırmızı; 3) m. hərarətli, təsirli

  Tam oxu »
 • ATƏŞİNCÖVLAN

  f. və ə. 1) od içində gəzən; 2) m. isti; 3) m. sürətlə, yeyin gedən

  Tam oxu »
 • ATƏŞİNRUXSAR

  f. bax atəşinüzar

  Tam oxu »
 • ATƏŞİNÜZAR

  f. və ə. üzü od kimi parlayan, od kimi qırmızı

  Tam oxu »
 • ATƏŞKEŞ

  f. ocaqdan od çəkmək üçün dəmir alət, maşa

  Tam oxu »
 • ATƏŞKƏDƏ

  f. 1) atəşgah; 2) ocaq

  Tam oxu »
 • ATƏŞNAK

  f. odlu, alovlu, atəşin

  Tam oxu »
 • ATƏŞNİSAR

  f. və ə. od saçan, od səpən

  Tam oxu »
 • ATƏŞPARƏ

  f. od parçası, qığılcım

  Tam oxu »
 • ATƏŞPƏRƏST

  f. oda sitayiş edən, atəşpərəstlik dininə inanan

  Tam oxu »
 • ATƏŞRƏNG

  f. od rəngli, alov rəngli

  Tam oxu »
 • ATƏŞZAR

  f. od olan yer, odluq

  Tam oxu »
 • ATƏŞZƏBAN

  f. dili odlu, dili kəsərli, hərarətlə danışan

  Tam oxu »
 • ATIL

  ə. 1) tənbəl, ətalətli; 2) işsiz, boş dayanan; 3) bəzəksiz, zinətsiz (qadın haqqında)

  Tam oxu »
 • ATİ

  ə. 1) gələcək, gələcək zaman; 2) ön, qabaq

  Tam oxu »
 • ATİF

  ə. 1) meyilli, meyil edən, mail; 2) duyğulu, hissli; 3) rəğbət bəsləyən

  Tam oxu »
 • ATİFƏ

  ATİFƏ(T) 1) meyil; 2) duyğu, hiss; 3) rəğbət

  Tam oxu »
 • ATİFƏT

  ATİFƏ(T) 1) meyil; 2) duyğu, hiss; 3) rəğbət

  Tam oxu »
 • ATİQ

  ə. 1) azad olmuş, azadlığa buraxılmış (qul haqqında); 2) əski, qədim, köhnə

  Tam oxu »
 • ATİR

  ə. 1) ətirli, xoş iyli; 2) m. xoşniyyət, mərhəmətli

  Tam oxu »
 • ATİYƏN

  ə. 1) öndə, irəlidə; 2) aşağıda; 3) gələcəkdə

  Tam oxu »
 • ATİYÜLBƏYAN

  ə. bax atiyüzzikr

  Tam oxu »
 • ATİYÜZZİKR

  ə. sonra haqqında danışılacaq, sonra gələn, aşağıdakı

  Tam oxu »
 • AVAN

  ə. «an» c. anlar, çağlar

  Tam oxu »
 • AVARƏ

  f. 1) sərsəri, avara; 2) işsiz, boş-bekar gəzən

  Tam oxu »
 • AVARƏGİ

  f. 1) avaralıq, sərsərilik; 2) işsizlik, boş-bekar gəzmə

  Tam oxu »
 • AVAZ

  f. 1) səs, səda; 2) bağırtı, nərə, qışqırıq; 3) m. şöhrət

  Tam oxu »
 • AVAZAT

  f. və ə. «avaz» c. Yaxın Şərq musiqisində son altı pərdəni təşkil edən silsilə

  Tam oxu »
 • AVAZƏ

  f. 1) səs, avaz; 2) hay-küy, şayiə; 3) mahnı; 4) sim (çalğı alətlərində); 5) m. şöhrət

  Tam oxu »
 • AVƏNG

  f. 1) asqı, paltar asılan ip; 2) üzüm salxımları asılan ip; 3) hər bir asılı şey

  Tam oxu »
 • AVƏR

  AVƏR(D)1 f. gətirən. AVƏR(D)2 f. döyüş, vuruş

  Tam oxu »
 • AVƏRD

  AVƏR(D)1 f. gətirən. AVƏR(D)2 f. döyüş, vuruş

  Tam oxu »
 • AVƏRDGAH

  f. döyüş meydanı

  Tam oxu »
 • AVİXTƏ

  f. asılı, asılmış

  Tam oxu »
 • AVİZ

  f. asılı, asılan

  Tam oxu »
 • AVİZƏ

  f. 1) asılı, asılan; 2) sırğa; 3) qəndil, çilçıraq

  Tam oxu »
 • AYA

  f. ey! ay!

  Tam oxu »
 • AYAT

  ə. «ayə(t)» c. ayələr. Ayati-kərimei-Qur’an «Quran»ın kəramətli ayələri

  Tam oxu »