Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • AH-ƏFĞAN

  f. bax ahü əfğan

  Tam oxu »
 • AH-FƏRYAD

  f. bax ahü fəryad

  Tam oxu »
 • AH-NALƏ

  f. bax ahü nalə

  Tam oxu »
 • AH-ZAR

  f. ah çəkmə, sızlama, inləmə

  Tam oxu »
 • AHAD

  ə. «əhəd» c. 1) vahidlər, təklər; 2) bəzi, tək-tük

  Tam oxu »
 • AHƏN

  f. dəmir

  Tam oxu »
 • AHƏNDİL

  f. bax ahənindil

  Tam oxu »
 • AHƏNG

  f. bax həng3

  Tam oxu »
 • AHƏNGDAR

  f. ahəngli, bir-birinə uyğun olan; harmonik

  Tam oxu »
 • AHƏNGƏR

  f. dəmirçi

  Tam oxu »
 • AHƏNGRİZ

  f. ahəngləşdirən, ahəngli edən

  Tam oxu »
 • AHƏNGÜDAZ

  f. 1) dəmirəridən; 2) m. çətin, əziyyətli (iş haqqında)

  Tam oxu »
 • AHƏNİN

  f. 1) dəmirdən olan, dəmirdən düzəldilmiş // çox hissəsi dəmir olan; 2) m. qüvvətli, davamlı, dəmir kimi möhkəm

  Tam oxu »
 • AHƏNİNBƏDƏN

  f. və ə. dəmir kimi davamlı bədən

  Tam oxu »
 • AHƏNİNDİL

  f. daş ürəkli, zalım, rəhmsiz

  Tam oxu »
 • AHƏNQƏBA

  f. və ə. dəmir geyim, zirehli geyim

  Tam oxu »
 • AHƏNRÜBA

  f. «dəmir çəkən» maqnit

  Tam oxu »
 • AHƏSTƏ

  f. yavaş, ağır, tələsmədən

  Tam oxu »
 • AHU

  f. 1) ceyran; 2) m. dilbər, məhbubə; 3) m. iri, gözəl gözlü

  Tam oxu »
 • AHUBƏÇÇƏ

  f. bax ahubərrə

  Tam oxu »
 • AHUBƏRRƏ

  f. 1) ceyran balası, bala ceyran; 2) Həməl bürcü

  Tam oxu »
 • AHUÇEŞM

  f. ceyran gözlü, gözləri iri və kirpikləri uzun olan

  Tam oxu »
 • AHUNƏZƏR

  f. və ə. ceyran baxışlı

  Tam oxu »
 • AHUVƏŞ

  f. ceyran kimi, ceyrana bənzəyən

  Tam oxu »
 • AHÜ ƏFĞAN

  f. bax ahü fəğan

  Tam oxu »
 • AHÜ FƏĞAN

  f. ah-nalə, fəryad

  Tam oxu »
 • AHÜ FƏRYAD

  f. bax ahü nalə

  Tam oxu »
 • AHÜ NALƏ

  f. ah çəkib ağlama, sızlama

  Tam oxu »
 • AHÜ ZAR

  f. bax ah-zar

  Tam oxu »
 • AXƏR

  ə. 1) başqa, özgə; 2) axır, son

  Tam oxu »
 • AXƏRİN

  ə. «axər» c. 1) başqaları; 2) sonrakılar, sonra gələnlər

  Tam oxu »
 • AXIR

  AXIR, AXİR ə. son

  Tam oxu »
 • AXİR

  AXIR, AXİR ə. son

  Tam oxu »
 • AXİRƏT

  ə. o biri dünya

  Tam oxu »
 • AXİRÜLƏMR

  ə. nəticədə; nəhayət

  Tam oxu »
 • AXİRÜZZƏMAN

  ə. bax axirzəman

  Tam oxu »
 • AXİRZƏMAN

  ə. 1) dünyanın sonu, qiyamət; 2) şiələrin sonuncu – 12-ci imamı Mehdinin ləqəbi

  Tam oxu »
 • AİD

  AİD1 ə. qayıdan, dönən. AİD2 ə. nisbəti, əlaqəsi olan

  Tam oxu »
 • AİDƏ

  ə. gəlir, qazanc, mədaxil

  Tam oxu »
 • AİDİYYƏT

  ə. aidlik, aid olma

  Tam oxu »
 • AİQ

  ə. təxirə salan

  Tam oxu »
 • AİQƏ

  ə. təxirə salma

  Tam oxu »
 • AİLƏ

  ə. ər-arvad və onların uşaqları birlikdə

  Tam oxu »
 • AİLƏVİ

  ə. ailəyə aid olan, ailə ilə olan

  Tam oxu »
 • AKİF

  ə. 1) çalışqan, səyli; 2) tənha, tək yaşayan, guşənişin

  Tam oxu »
 • AKİL

  ə. yeyən, yeyici

  Tam oxu »
 • AQ

  ə. sözə qulaq asmayan, itaət etməyən. Aqi-valideyn bax aqvalideyn; aqi-pədər ataya ağ olan, atanın üzünə qabaran

  Tam oxu »
 • AQİBƏT

  ə. 1) son, axır, nəticə; 2) ən sondakı, axırda olan, axırıncı

  Tam oxu »
 • AQİBƏTBİN

  ə. və f. gələcəyi görən

  Tam oxu »
 • AQİBƏTƏNDİŞ

  ə. və f. gələcəyi düşünən

  Tam oxu »