Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • AZAD

  AZAD(Ə) f. 1) başqasından asılı olmayan, sərbəst; 2) rahat, əziyyətsiz

  Tam oxu »
 • AZADƏ

  AZAD(Ə) f. 1) başqasından asılı olmayan, sərbəst; 2) rahat, əziyyətsiz

  Tam oxu »
 • AZADƏDİL

  f. könlü azad

  Tam oxu »
 • AZADƏGİ

  f. azadlıq, sərbəstlik

  Tam oxu »
 • AZADƏSƏR

  f. azad, sərbəst, ixtiyari əlində olan

  Tam oxu »
 • AZADXAN

  AZAD(İ)XAN f. azadlıq istəyən, azadlıq uğrunda vuruşan

  Tam oxu »
 • AZADİ

  f. azadlıq

  Tam oxu »
 • AZADİXAN

  AZAD(İ)XAN f. azadlıq istəyən, azadlıq uğrunda vuruşan

  Tam oxu »
 • AZADPƏRVƏR

  f. azadlıqsevən, azadlıqsevər

  Tam oxu »
 • AZAR

  f. 1) xəstəlik, naxoşluq; 2) əziyyət, əzab

  Tam oxu »
 • AZARXANƏ

  f. xəstəxana

  Tam oxu »
 • AZARKEŞ

  f. 1) əziyyət çəkən, əziyyət görən; 2) dəlicəsinə sevən, fanat

  Tam oxu »
 • AZƏR

  f. 1) od; 2) atəşgədə, atəşgah; 3) oda xidmət edən mələk; 4) İranda – günəş ilinin 9-cu ayı (22 noyabr – 21 dekabr)

  Tam oxu »
 • AZƏRƏXŞ

  f. 1) ildırım, şimşək; 2) çaxmaqdaşı

  Tam oxu »
 • AZƏRGUN

  f. 1) odlu, alovlu; 2) m. atəşin, coşqun, qızğın, ehtiraslı

  Tam oxu »
 • AZƏRİ

  f. 1) oda sitayiş edən, atəşpərəst; 2) oda aid olan; 3) azər ayına məxsus olan, azər ayında olan

  Tam oxu »
 • AZƏRİN

  f. 1) odlu, alovlu; 2) şöləli, şöləsi olan; 3) qığılcım

  Tam oxu »
 • AZƏRKƏDƏ

  f. atəşkədə

  Tam oxu »
 • AZƏRKƏŞB

  f. 1) od; 2) İsgəndər Zülqərneyn tərəfindən Bəlx şəhərində dağıdılmış atəşkədə; 3) ildırım, şimşək

  Tam oxu »
 • AZƏRKİŞ

  f. atəşpərəst

  Tam oxu »
 • AZƏRM

  f. abır, həya, utanma

  Tam oxu »
 • AZƏRPƏRƏST

  f. atəşpərəst

  Tam oxu »
 • AZƏRPİRA

  f. atəşpərəstlik məbədi xadimi

  Tam oxu »
 • AZİM

  ə. 1) qəsd edən, qərar verən, niyyət edən; 2) yola düşən, yollanan

  Tam oxu »
 • AZİMUN

  f. bax azmun

  Tam oxu »
 • AZMA

  f. təcrübə etmiş, sınaqdan keçirmiş

  Tam oxu »
 • AZMAYİŞ

  f. təcrübə, sınaq

  Tam oxu »
 • AZMUDƏ

  f. 1) təcrübəli, bilikli; 2) yoxlanmış, sınanmış

  Tam oxu »
 • AZMUN

  f. 1) sınaq, yoxlama; 2) təcrübəli, yoxlanmış, sınaqdan çıxmış

  Tam oxu »
 • AZÜRDƏ

  f. incimiş, əziyyət görmüş

  Tam oxu »
 • AZÜRDƏDİL

  f. ürəyi sınmış; incimiş

  Tam oxu »
 • AZÜRDƏGİ

  f. inciklik, ürəyi sınma

  Tam oxu »
 • B

  ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 2-ci hərfi; əbcəd hesabında 2 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • BA

  ə. «bismillah» ifadəsinin ixtisarı

  Tam oxu »
 • BAB

  BAB1 ə. 1) qapı; 2) əsərin fəsli; 3) mövzu, məsələ. Babi-ali Sultan Türkiyəsində mərkəzi hökumət. BAB2 f

  Tam oxu »
 • BABƏT

  BABƏT1 f. xüsus, barə. BABƏT2 f. növ, cür, tərz. BABƏT3 f. ortabab, birtəhər; nə yaxşı, nə pis

  Tam oxu »
 • BABİ

  ə. 1) babilik məzhəbinə mənsub adam; 3) m. dinsiz (tənə ilə işlədilir)

  Tam oxu »
 • BABİLİ

  f. Babil şəhərinə mənsub olan; babilli

  Tam oxu »
 • BABİLİNƏJAD

  f. nəsilcə babilli olan, mənşəcə babilli

  Tam oxu »
 • BABÜLLAH

  ə. Allahın qapısı, Tanrının qapısı (Məkkə haqqında)

  Tam oxu »
 • BAC

  f. 1) vergi; 2) rüsum; 3) məğlub ölkənin qalib ölkəyə hər il ödəməli olduğu pul, təzminat; 4) m. intiqam, qisas

  Tam oxu »
 • BACDAR

  f. vergi toplayan

  Tam oxu »
 • BACGÜZAR

  f. vergi verməli olan

  Tam oxu »
 • BACSİTAN

  f. vergi alan

  Tam oxu »
 • BAD

  BAD1 f. 1) külək, yel; 2) m. yox olma, məhv olma. Badi-aşub bax badi-tünd; badi-fəna’ dağıdıcı külək; badi-həva’ əsən külək, yel; badi-murad gəmi gedə

  Tam oxu »
 • BAD-BADƏK

  f. bax badban

  Tam oxu »
 • BADA

  bax badabad

  Tam oxu »
 • BADABAD

  f. olsun, qoy nə olur olsun

  Tam oxu »
 • BADAR

  f. ağa, sahib

  Tam oxu »
 • BADAVƏRD

  f. «külək gətirən» 1) m. təsadüfi qazanc; 2) m. tapılmış şey, tapdıq

  Tam oxu »