Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • AYA

  f. ey! ay!

  Tam oxu »
 • AYAT

  ə. «ayə(t)» c. ayələr. Ayati-kərimei-Qur’an «Quran»ın kəramətli ayələri

  Tam oxu »
 • AYƏ

  ə. bax ayət

  Tam oxu »
 • AYƏNDƏ

  f. 1) gələn; 2) gələcək zaman

  Tam oxu »
 • AYƏT

  ə. 1) əlamət, nişan; 2) Quran surələrindəki hər bir cümlə. Ayəti-fürqan Quran ayəsi; ayətül-Kürsi ə. (Quranda) Kürsi ayəsi

  Tam oxu »
 • AYİN

  f. 1) rəsm, adət, mərasim; 2) məzhəb, din qanunu; 3) bəzək, zinət

  Tam oxu »
 • AYİNƏ

  f. güzgü, ayna. Ayinei-İsgəndər İsgəndərin güzgüsü (əsatirə görə, Aristotelin qayırdığı və onun köməyi ilə düşmənin mövqeyini görmək mümkün olan güzgü

  Tam oxu »
 • AYİNƏBƏND

  f. şüşəbənd

  Tam oxu »
 • AYİNƏDAN

  f. güzgü çərçivəsi

  Tam oxu »
 • AYİNƏRU

  bax ayinərüxsar

  Tam oxu »
 • AYİNƏRÜXSAR

  f. üzü ayna kimi olan, gözəl

  Tam oxu »
 • AYİNƏSAZ

  f. şüşəsalan, şüşəçi

  Tam oxu »
 • AYN

  ə. bax eyn2

  Tam oxu »
 • AZAD

  AZAD(Ə) f. 1) başqasından asılı olmayan, sərbəst; 2) rahat, əziyyətsiz

  Tam oxu »
 • AZADƏ

  AZAD(Ə) f. 1) başqasından asılı olmayan, sərbəst; 2) rahat, əziyyətsiz

  Tam oxu »
 • AZADƏDİL

  f. könlü azad

  Tam oxu »
 • AZADƏGİ

  f. azadlıq, sərbəstlik

  Tam oxu »
 • AZADƏSƏR

  f. azad, sərbəst, ixtiyari əlində olan

  Tam oxu »
 • AZADXAN

  AZAD(İ)XAN f. azadlıq istəyən, azadlıq uğrunda vuruşan

  Tam oxu »
 • AZADİ

  f. azadlıq

  Tam oxu »
 • AZADİXAN

  AZAD(İ)XAN f. azadlıq istəyən, azadlıq uğrunda vuruşan

  Tam oxu »
 • AZADPƏRVƏR

  f. azadlıqsevən, azadlıqsevər

  Tam oxu »
 • AZAR

  f. 1) xəstəlik, naxoşluq; 2) əziyyət, əzab

  Tam oxu »
 • AZARXANƏ

  f. xəstəxana

  Tam oxu »
 • AZARKEŞ

  f. 1) əziyyət çəkən, əziyyət görən; 2) dəlicəsinə sevən, fanat

  Tam oxu »
 • AZƏR

  f. 1) od; 2) atəşgədə, atəşgah; 3) oda xidmət edən mələk; 4) İranda – günəş ilinin 9-cu ayı (22 noyabr – 21 dekabr)

  Tam oxu »
 • AZƏRƏXŞ

  f. 1) ildırım, şimşək; 2) çaxmaqdaşı

  Tam oxu »
 • AZƏRGUN

  f. 1) odlu, alovlu; 2) m. atəşin, coşqun, qızğın, ehtiraslı

  Tam oxu »
 • AZƏRİ

  f. 1) oda sitayiş edən, atəşpərəst; 2) oda aid olan; 3) azər ayına məxsus olan, azər ayında olan

  Tam oxu »
 • AZƏRİN

  f. 1) odlu, alovlu; 2) şöləli, şöləsi olan; 3) qığılcım

  Tam oxu »
 • AZƏRKƏDƏ

  f. atəşkədə

  Tam oxu »
 • AZƏRKƏŞB

  f. 1) od; 2) İsgəndər Zülqərneyn tərəfindən Bəlx şəhərində dağıdılmış atəşkədə; 3) ildırım, şimşək

  Tam oxu »
 • AZƏRKİŞ

  f. atəşpərəst

  Tam oxu »
 • AZƏRM

  f. abır, həya, utanma

  Tam oxu »
 • AZƏRPƏRƏST

  f. atəşpərəst

  Tam oxu »
 • AZƏRPİRA

  f. atəşpərəstlik məbədi xadimi

  Tam oxu »
 • AZİM

  ə. 1) qəsd edən, qərar verən, niyyət edən; 2) yola düşən, yollanan

  Tam oxu »
 • AZİMUN

  f. bax azmun

  Tam oxu »
 • AZMA

  f. təcrübə etmiş, sınaqdan keçirmiş

  Tam oxu »
 • AZMAYİŞ

  f. təcrübə, sınaq

  Tam oxu »
 • AZMUDƏ

  f. 1) təcrübəli, bilikli; 2) yoxlanmış, sınanmış

  Tam oxu »
 • AZMUN

  f. 1) sınaq, yoxlama; 2) təcrübəli, yoxlanmış, sınaqdan çıxmış

  Tam oxu »
 • AZÜRDƏ

  f. incimiş, əziyyət görmüş

  Tam oxu »
 • AZÜRDƏDİL

  f. ürəyi sınmış; incimiş

  Tam oxu »
 • AZÜRDƏGİ

  f. inciklik, ürəyi sınma

  Tam oxu »
 • B

  ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 2-ci hərfi; əbcəd hesabında 2 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • BA

  ə. «bismillah» ifadəsinin ixtisarı

  Tam oxu »
 • BAB

  BAB1 ə. 1) qapı; 2) əsərin fəsli; 3) mövzu, məsələ. Babi-ali Sultan Türkiyəsində mərkəzi hökumət. BAB2 f

  Tam oxu »
 • BABƏT

  BABƏT1 f. xüsus, barə. BABƏT2 f. növ, cür, tərz. BABƏT3 f. ortabab, birtəhər; nə yaxşı, nə pis

  Tam oxu »
 • BABİ

  ə. 1) babilik məzhəbinə mənsub adam; 3) m. dinsiz (tənə ilə işlədilir)

  Tam oxu »