QEYRİ-ƏDƏBİLİK

is. Qeyri-ədəbi olma, qabalıq, vulqarlıq. Sözün qeyri-ədəbiliyi.
QEYRİ-ƏDƏBİ
QEYRİ-ƏXLAQİ

Digər lüğətlərdə