ZƏLİL ƏRƏB

Həqir, yazıq, bədbəxt, xar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Flektivlik baxımından zəlalət sözü ilə eyniköklüdür.

Koroğluyam, məlul düşdüm,

Qürbət eldə zəlil düşdüm,

Möminəyə dəlil düşdüm,

Tərlan olmaz sar, nə deyim?

                (“Koroğlunun Dərbənd səfəri”)

ZƏQQUM ƏRƏB
ZƏMBUR