ANADAN ƏMDİYİ SÜD BURNUNDAN GƏLMƏK

hədsiz əzab-əziyyət çəkmək, ağır çətinliklərlə üzləşmək.

ANA UŞAĞI
ANADAN OLMAQ