Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • LÜTERANLIQ

  is. [xüs. is.-dən] XVI əsrdə reformasiya nəticəsində Almaniyada Martin Lüter tərəfindən əsası qoyulmuş xristian məzhəbi (protestantizmin bir növü, baş

  Tam oxu »
 • LÜTF

  is. [ər.] klas. İltifat, mərhəmət: mehribanlıq, yumşaqlıq; xoş, alicənab münasibət. Vaqif haqdan dilər lütfü kərəmlər; Belə yerdə duran, vallah, vərəm

  Tam oxu »
 • LÜTFƏN

  zərf [ər.] kit. “Lütf edin”, “zəhmət olmasa”, “zəhmət çəkin”, “xahiş edirəm” mənasında nəzakətlə müraciət ifadə edir

  Tam oxu »
 • LÜTFKAR

  is. [ər. lütf və fars. …kar] Mərhəmətli, xeyirxah; adamlara iltifat göstərən, yaxşılıq edən. Lütfkar adam

  Tam oxu »
 • LÜTFKARLIQ

  is. Lütfkar olma, iltifat etmə, mərhəmət göstərmə; xeyirxahlıq, iltifatlılıq. Lütfkarlıq göstərib, … ayrıca otaq verən mehmanxana sahibəsi Nərgizin gö

  Tam oxu »
 • LÜTLƏMƏ

  “Lütləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LÜTLƏMƏK

  f. Tamamilə soyundurmaq, lüt etmək

  Tam oxu »
 • LÜTLƏNMƏ

  “Lütlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LÜTLƏNMƏK

  1. qayıd. Paltarını soyunub lüt olmaq. 2. bax lütləşmək. Ağaclar getdikcə lütlənirdi

  Tam oxu »
 • LÜTLƏŞMƏ

  “Lütləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LÜTLƏŞMƏK

  f. 1. Yarpaqları tökülmək, çılpaqlaşmaq (ağaclar haqqında). Payız fəsli ağaclar lütləşir. – Mirzə Valeh bu pəncərədən payız xəzanının gəldiyini, yaşıl

  Tam oxu »
 • LÜTLÜK

  is. 1. Çılpaqlıq. 2. məc. Bitkisizlik; yaşıllıqdan, bitkidən məhrumluq. Yamacların lütlüyü. 3. məc. Yoxsulluq, kasıblıq

  Tam oxu »
 • LÜZUM

  is. Lazım olma, işə yarama, lazımlıq. // Ehtiyac, hacət. □ Lüzum görmək – lazım bilmək, vacib hesab etmək

  Tam oxu »
 • LÜZUMİYYƏT

  [ər.] bax lazımlıq

  Tam oxu »
 • LÜZUMSUZ

  bax lazımsız. [Gənc:] Bu gün heç kəs yediyi və geydiyi şeylərdən başqa artıq, lüzumsuz şeyləri toplamır

  Tam oxu »
 • LÜZUMSUZLUQ

  bax lazımsızlıq

  Tam oxu »
 • LYA

  [ital. la] Musiqi qammasının altıncı səsi, habelə bu səsi göstərən not

  Tam oxu »
 • LYÜK

  [holl.] Bir şeyin içərisinə girmək (düşüb-çıxmaq) üçün adətən qapağı olan dəlik və bu dəliyi örtən qapağın özü (məs

  Tam oxu »
 • M

  Azərbaycan əlifbasının on doqquzuncu hərfi. bax em

  Tam oxu »
 • MAAF

  is. [ər.] köhn. Hər cür vergi və mükəlləfiyyətdən azad olan kəndli

  Tam oxu »
 • MAARİF

  is. [ər.] Əhali arasında savad, bilik, mədəniyyət yaymaq üçün mütəşəkkil surətdə həyata keçirilən tədbirlər sistemi

  Tam oxu »
 • MAARİFÇİ

  is. 1. Xalq arasında maarifi, mədəniyyəti, bilikləri yayan, xalqı savadlaşdıran. 2. tar. XVII-XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada və XVIII-XIX əsrlərdə Rusi

  Tam oxu »
 • MAARİFÇİLİK

  is. 1. Maarifi yayma, maarif tərəfdarı olma; maarifpərvərlik. “Bahadır və Sona” kimi lirik bir əsərdə də ədib öz maarifçilik fikirlərini davam etdirir

  Tam oxu »
 • MAARİFLƏNDİRİLMƏ

  “Maarifləndirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • MAARİFLƏNDİRİLMƏK

  məch. Təlim və təhsil nəticəsində elm, bilik verilmək; mədəniləşdirilmək, savadlandırılmaq

  Tam oxu »
 • MAARİFLƏNDİRMƏ

  “Maarifləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MAARİFLƏNDİRMƏK

  f. Maarif, elm, bilik, mədəniyyət vermək; savadlaşdırmaq. Xalqı maarifləndirmək

  Tam oxu »
 • MAARİFLƏNMƏ

  “Maariflənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MAARİFLƏNMƏK

  qayıd. Elmli olmaq, bilik qazanmaq, mədəniləşmək, savadlanmaq

  Tam oxu »
 • MAARİFPƏRƏST

  [ər. maarif və fars. …pərəst] bax maarifçi 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • MAARİFPƏRƏSTLİK

  bax maarifçilik 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • MAARİFPƏRVƏR

  [ər. maarif və fars. …pərvər] bax maarifçi 1-ci mənada. Söz yox, maarifpərvərlərimizdən çoxları tapıla bilər ki, bəzi qəzetləri əvvəlinci nömrəsindən

  Tam oxu »
 • MAARİFPƏRVƏRLİK

  bax maarifçilik 1-ci mənada. Heyf, səd heyf ki, ittifaqı pozan və ittihadın bünövrəsinə rəxnə yetirən əvvəlcə o kəslər oldu ki, maarifpərvərlik ismini

  Tam oxu »
 • MAAŞ

  is. [ər.] Əmək, iş əvəzində alınan pul, haqq; aylıq, donluq, məvacib. Maaş almaq. Maaş cədvəli. – [Mirzə Səfərin] iyirmi beş manat da maaşı vardı

  Tam oxu »
 • MAAŞLI

  sif. 1. Maaş alan, maaşla olan; donluqlu, məvacibli. Maaşlı iş. 2. məc. Maaşı çox olan, yaxşı maaş verilən, əmək haqqı böyük olan

  Tam oxu »
 • MABAQİ

  is. [ər.] köhn. Bir məbləğin, bir hesabın qalığı, qalan hissəsi. [Əhməd:] Axtar, gör bir üç manat tapa bilərsənmi? Mabaqisi sonra da çata bilər

  Tam oxu »
 • MABEYN

  is. [ər.] köhn. Ara, aralıq; orta, ortalıq. …Məişət ilə məktəbin mabeynində əsla ittifaq və saziş yoxdur

  Tam oxu »
 • MABƏD

  is. [ər.] köhn. Ard, dal, davam. Bir gecəlik söhbətin min gecə mabədi var. (Ata. sözü). [Mehdi bəy:] Cümə axşamı bugünkü kefin mabədi bizdədir

  Tam oxu »
 • MAC₂

  is. [ər.] köhn. Yarımay, hilal

  Tam oxu »
 • MAC₁

  is. Kotan dəstəsi. …Qara kəlim qarğıyar; Kotan macı tutana. (Bayatı)

  Tam oxu »
 • MACAL

  is. [ər.] İmkan, fürsət, vaxt. Macalı olmamaq. Macal tapmaq. – Gərək elə eləyək ki, [Koroğlu] macal tapa bilməsin

  Tam oxu »
 • MACALSIZ

  sif. Macalı olmayan, başı qarışıq, vaxtı, imkanı olmayan. Macalsız adam

  Tam oxu »
 • MACALSIZLIQ

  is. Macalı olmama, vaxtı olmama

  Tam oxu »
 • MACAR

  Macarıstanın əsas əhalisini təşkil edən və dil cəhətdən fin-uqor qrupuna daxil olan xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • MACARCA

  sif. və zərf Macar dilində. Macarca dərslik. Macarca danışmaq

  Tam oxu »
 • MACARLAR

  Macarıstanın əsas əhalisini təşkil edən və dil cəhətdən fin-uqor qrupuna daxil olan xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • MACƏRA

  is. [ər.] 1. Başa gələn həyəcanlı hadisə; qəziyyə, sərgüzəşt. Onun başına böyük macəralar gəlmişdir. – Nabat zənn edirdi ki, Şəkərəli bir şey bilmir v

  Tam oxu »
 • MACƏRAÇI

  sif. və is. Macəra (2-ci mənada) sevən, macəra axtaran, macəra düzəldən adam; avantüraçı. [Fəxrəddin:] Mənə Bağdada yola düşdüyüm zaman Bağdadın cadug

  Tam oxu »
 • MACƏRAÇILIQ

  is. Macəra sevmə, macəraya meyil; avantüraçılıq

  Tam oxu »
 • MAÇ₁

  is. dan. Öpüş, öpmə. [Təlxək əcinnə:] …Barı heç olmasa o şirin dodaqlarından mənə bir maç ver. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »