Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • OXU

  is. Hər hansı mətni səslə və ya səssiz oxuma; qiraət.□ Oxu zalı – kitab, qəzet və s. oxumaq üçün kitabxana, klub və s

  Tam oxu »
 • OXU-YAZI

  is. 1. Oxuyub-yazmaqla məşğul olma, oxuma və yazma işi. Vaxtını oxuyazı ilə keçirmək. 2. Oxuyub-yazmağı bacarma; savad

  Tam oxu »
 • OXUCU

  1. is. Kitab və s. oxuyan, mütaliəçi. Yazıçılarla oxucuların görüşü. – İndi xəbər verim oxucuma mən; Xəyalı küsdürən bir faciədən

  Tam oxu »
 • OXUDULMA

  “Oxudulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXUDULMAQ

  “Oxutmaq”dan məch

  Tam oxu »
 • OXUMA

  “Oxumaq”dan f.is. [Vahid:] Lakin [anamın] oxuması ilə ağlamasını seçmək çətin idi. B.Bayramov

  Tam oxu »
 • OXUMAQ

  f. 1. Yazılmış bir şeyi gözdən keçirib səslə və ya səssiz qiraət etmək, mütaliə etmək. İngiliscə oxumaq

  Tam oxu »
 • OXUMUŞ

  f.sif. Təhsil almış, məktəb qurtarmış; təhsilli, savadlı. Oxumuş qız. – [Kətxuda] bilirdi ki, İnmirə camaatının şəhərdə yaxşı iş bilən, oxumuş adamlar

  Tam oxu »
 • OXUNAQLI

  sif. Həvəslə oxunan, maraqlı. Oxunaqlı kitab. – Məncə “Ana abidəsi” gərək faydalı, oxunaqlı bir roman olsun

  Tam oxu »
 • OXUNMA

  “Oxunmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXUNMAQ

  məch. 1. Gözdən keçirilərək səslə, ya səssiz qiraət edilmək. Bu kitablar oxunub. – O biri namələr oxunanda çoxlu qəzetçi adları söyləndi

  Tam oxu »
 • OXUNUŞ

  is. Oxuma işi, oxuma tərzi; oxunma. Şerin oxunuşu. – Hamı ehtiramla fərmanın oxunuşunu dinlədi, sonra hərə öz ürək sözünü dedi

  Tam oxu »
 • OXUŞMA

  “Oxuşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXUŞMAQ

  qarş. 1. Mahnı və s. oxumaqda yarışmaq; deyişmək. Aşıqlar oxuşurlar. – …Mən səsdə oxuyanı və mənim tək artisti indiyədək dünya yaratmayıb

  Tam oxu »
 • OXUTDURMA

  “Oxutdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXUTDURMAQ

  “Oxumaq”dan icb. Kağızı oxutdurmaq. – Hacı məktubu xanıma oxutdurmaq istəyirdi. M.S.Ordubadi. [Səriyyə:] [Əmim] 9 il zəhmətimi çəkib oxutdurdu

  Tam oxu »
 • OXUTMA

  “Oxutmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXUTMAQ

  icb. 1. Oxumağı xahiş etmək (başqasından), oxumağa sövq etmək, yaxud icazə vermək. Pərinisə … qardaşından təvəqqe elədi ki, kağızı aparıb bir adama ox

  Tam oxu »
 • OXUYAN

  is. 1. Xanəndə. Əntiqə indi nə oxuyur, nə də oxuyanlara yanaşırdı. Mir Cəlal. Ayna bulaqların ləzzəti varmı; Üstündə oxuyan, çalan olmasa? N

  Tam oxu »
 • OXUYUB-ÇALAN

  top. Xanəndə və sazəndə, oxuyan və çalan, xanəndə və çalğıçı. Toya oxuyub-çalan dəvət etmək. – [Səfərqulu bəy:] Ədə, oxuyan-çalanlara xəbər vermisənmi

  Tam oxu »
 • OXUYUB-YAZMA

  “Oxuyub-yazmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OXUYUB-YAZMAQ

  f. Oxumaq və yazmaqla məşğul olmaq, zehni işlə məşğul olmaq. Gecə-gündüz oxuyub-yazmaq

  Tam oxu »
 • OXVARİ

  bax oxşəkilli

  Tam oxu »
 • OXYARPAQ

  is. zool. Çayların sahillərində və ya bataqlıqda bitən ağ çiçəkləri və oxşəkilli yarpaqları olan ot bitkisi

  Tam oxu »
 • OKEÁN

  [yun. okeanos – ucsuz-bucaqsız dəniz] Dünyanın bütün su ilə örtülü, yaxud onun materiklər arasındakı hissəsi

  Tam oxu »
 • OKEANÓQRAF

  [yun.] Okeanoqrafiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • OKEANOQRAFİK

  sif. [yun.] Okeanoqrafiyaya aid olan, okeanoqrafiya ilə bağlı olan. Okeanoqrafik tədqiqat

  Tam oxu »
 • OKEANOQRÁFİYA

  [yun. okeanos – ucsuzbucaqsız dəniz və grapho – yazıram] Fiziki coğrafiyanın dəniz və okeanlarda gedən fiziki, kimyəvi, geoloji, bioloji prosesləri və

  Tam oxu »
 • OKSİD

  is. [yun.] Kimyəvi elementlərin oksigenlə birləşməsi

  Tam oxu »
 • OKSİGÉN

  [yun. oxys – turş və genos – əmələ gətirən] Havanın tərkibinə daxil olan, tənəffüs və yanmaq üçün zəruri olan, hidrogenlə birləşdikdə su əmələ gətirən

  Tam oxu »
 • OKTAEDR

  [yun. okta – səkkiz və hedra – üz] riyaz. Səkkiz səthdən ibarət fiqur; səkkiztərəfli

  Tam oxu »
 • OKTÁVA

  [lat. octava – səkkizinci] mus. 1. Qammanın səkkizinci pilləsi, habelə müxtəlif yüksəklikdə olan ən yaxın eyniadlı səslər arasındakı interval

  Tam oxu »
 • OKTYÁBR

  [lat. october, octo – səkkiz] Təqvim ilinin onuncu ayı. Oktyabr döyüşləri. Mübarizə oktyabrın 20-də üsyançıların tam məğlubiyyəti ilə qurtardı

  Tam oxu »
 • OKULİST

  [lat. oculis – göz] Göz xəstəlikləri mütəxəssisi olan həkim

  Tam oxu »
 • OL

  “O” işarə əvəzliyinin klassik dildə işlədilən forması. Eşq əhlinə ol mah, Füzuli, nəzər etmiş; Sən həm özünü göstər, əgər bir hünərin var

  Tam oxu »
 • OLACAQ

  is. 1. Tale, alın yazısı, labüd şey. [Mahmud bəy:] Olacağa çarə yoxdur, hacı! N.Vəzirov. 2. İçində yaşamaq üçün yer (mənzil, ev və s

  Tam oxu »
 • OLAN-QALAN

  sif. dan. İşlədildikdən, sərf olunduqdan sonra qalan. [Qurban:] Olanqalan pul da bir otuz manat olardı, toya xərc olundu, getdi

  Tam oxu »
 • OLAN-OLMAZ

  sif. dan. Hər nə var, mövcud. Olan-olmaz yem ehtiyatı tükəndiyindən qışda zəif düşmüş heyvanın saxlanması daha da çətinləşirdi

  Tam oxu »
 • OLAY

  is. Hadisə, əhvalat

  Tam oxu »
 • OLDUQCA

  sif. Çox, xeyli, lap çox, həddən artıq. Olduqca mürəkkəb məsələ. – [Mehriban] xüsusilə çocuğu doğduqda olduqca ağır və böhranlı hallar keçirmişdi

  Tam oxu »
 • OLEÁNDR

  [fr.] Xoşiyli qırmızı, al və ya ağ gülləri olan həmişəyaşıl kol bitkisi; söyüdgülü. Oleandr və ya söyüdgülü … geniş becərilən bəzək bitkisidir, yarpaq

  Tam oxu »
 • OLİQARXİYA

  [yun. oligarchia] 1. Qədim və orta əsrlərdə: cəmiyyətin zadəganlardan ibarət yuxarı təbəqəsinin əsasında qurulan dövlət üsulu, habelə hakimiyyət sürən

  Tam oxu »
 • OLİ́MP

  [yun. dağ adı] mif. 1. Qədim yunan əsatirində: allahların məskəni, habelə yığışdığı yer. 2. bax olimpiya

  Tam oxu »
 • OLİMPİADA

  [yun. olympias (olympiados)] 1. Qədim Yunanıstanda: olimpiya oyunları bayramları arasındakı dörd ildən ibarət təqvim vahidi

  Tam oxu »
 • OLİMPİYA

  [yun.] : olimpiya oyunları – qədim Yunanıstanda: Zevs adlı allahın şərəfinə Olimpiya yaxınlığında hər dörd ildən bir keçirilən ümumxalq oyunları, habe

  Tam oxu »
 • OLİMPİYAÇI

  is. Olimpiya yarışlarında iştirak edən idmançı. Olimpiyaçıların müvəffəqiyyətləri

  Tam oxu »
 • OLMA

  “Olmaq”dan f.is. Havaların isti olmasına baxmayaraq, qalın ipək parça və məxmər paltar geymiş [xanım] … kölgəyə çəkilmək istəmirdi

  Tam oxu »
 • OLMAQ

  1. Müstəqil feil kimi aşağıdakı mənalarda işlədilir: a) yaşamaq, sakin olmaq, ömür sürmək. İki il Bakıda oldum

  Tam oxu »
 • OLMALI

  sif. Olması, həyata keçirilməsi, varlığı, iştirakı lazım sayılan, arzu edilən, istənilən. Bu gün işdə olmalısan

  Tam oxu »
 • OLMAYA

  1. “Bəlkə”, “yoxsa” mənalarında ara söz. Olmaya, sən də bu fikirdəsən. Olmaya, onun da könlündən keçir

  Tam oxu »