Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • PREYSKURANT

  is. [alm.] Yemək və xörək adlarını və onların qiymətlərini göstərən sənəd

  Tam oxu »
 • PREZİDENT

  [lat. praesidens – başçı, sədrlik edən] 1. Cəmiyyət və ya idarəyə rəhbərlik etmək üçün seçilmiş sədr

  Tam oxu »
 • PREZİDENTLİK

  is. 1. Prezidentin vəzifəsi, rütbəsi. 2. Prezidentin fəaliyyət dövrü; prezidentin fəaliyyəti. Beş illik prezidentlik

  Tam oxu »
 • PRİKAZ

  [rus.] tar. XVI əsrdən XVIII əsrin əvvəllərinə qədər Rusiya dövlətində dövlət idarəsinin ayrıca sahəsinə baxan idarə

  Tam oxu »
 • PRİMA-BALERİNA

  [ital. prima – balerina] Baletdə əsas rolu ifa edən rəqqasə

  Tam oxu »
 • PRİMİTİV

  sif. [lat.] bax ibtidai 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • PRİMİTİVİZM

  [lat.] 1. Hər hansı bir hadisəyə çox bəsit münasibət. 2. inc. XIX əsrdə – XX əsrin incəsənətində: primitivə – ibtidai sənət formalarına təqlid etmə, p

  Tam oxu »
 • PRİMİTİVLİK

  is. İbtidailik, çox bəsitlik, çox sadəlik. Alətlərin primitivliyi

  Tam oxu »
 • PRİ́MUS

  [lat. primus – ilk, ən yaxşı] Nefti odluğa vermək üçün nasosu olan qızdırıcı cihaz

  Tam oxu »
 • PRİNSİP

  [lat.] 1. Hər hansı bir nəzəriyyənin, təlimin, əqidənin, dünyagörüşünün, elmin və s.-nin əsas müddəası, çıxış nöqtəsi

  Tam oxu »
 • PRİNSİPİAL

  [lat. principalis – əsas] 1. Prinsipə aid olan, prinsipdən çıxan. Prinsipial sual. Prinsipial ziddiyyət

  Tam oxu »
 • PRİNSİPİALLIQ

  is. Sözdə və işdə ardıcıl surətdə müəyyən prinsipləri keçirmə, onlara ciddi riayət etmə. Ədəbi, nəzəri tənqid ardıcıllıq, prinsipiallıq tələb edir

  Tam oxu »
 • PRİNSİPLİ

  sif. Prinsipə ciddi riayət edən, onu əsas götürən; prinsipial. Prinsipli adam. – Qaratel inad və prinsipli idi

  Tam oxu »
 • PRİNSİPSİZ

  sif. Müəyyən prinsipi, dəyanəti olmayan. Prinsipsiz adam. // Zərf mənasında. [Şirzad Rüstəm kişiyə:] Lakin böyüyə hörmət adamı prinsipsiz, simasız edi

  Tam oxu »
 • PRİNSİPSİZLİK

  is. Sözdə və işdə prinsipin olmadığı hal

  Tam oxu »
 • PRİORİTÉT

  sif. [alm.] 1. Birincilik. 2. Müəyyən bir sahədə üstünlük təşkil edən

  Tam oxu »
 • PRİPİ́SKA

  is. [rus.] 1. Əlavə yazma, artırma, olduğundan çox göstərmə. 2. Bilərəkdən saxtakarlıq etmə

  Tam oxu »
 • PRİ́STAV

  [rus.] İnqilabdan əvvəl Rusiyada: yerli polis rəisi. Pristav, naçalnik gələndə kəndə; Obanı, oymağı vururlar bəndə

  Tam oxu »
 • PRİSTAVLIQ

  is. tar. 1. Pristav vəzifəsi. Bəli, vaxt oldu ki, şəhərdə pristavlıq yeri açıldı. N.Nərimanov. 2. Pristav idarəsi, yerli polis idarəsi

  Tam oxu »
 • PRİVAT-DOSENT

  [lat. privatim docens – xüsusi yolla dərs deyən] 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada və Qərbi Avropa ölkələrində: ştatdankənar (Rusiyada: 1884-cü i

  Tam oxu »
 • PRİZ

  [fr.] Hər hansı bir yarışda qalib gələnə verilən mükafat. İdmançılar böyük priz uğrunda yarışlarda qalib gələrək qızıl medal qazanmışlar

  Tam oxu »
 • PRİZÇİ

  is. Priz almış yarış iştirakçısı. Olimpiya oyunlarının prizçisi. // Sif. mənasında. Prizçi idmançı

  Tam oxu »
 • PRİ́ZMA

  [yun.] 1. riyaz. İki üzü bərabər və uyğun tərəfləri paralel çoxbucaqlı, qalan üzlərinin hamısı paraleloqram olan çoxüzlü (cisim)

  Tam oxu »
 • PRİZMALI

  sif. Prizması olan, prizma ilə təchiz edilmiş. Prizmalı durbin

  Tam oxu »
 • PRİZMAŞƏKİLLİ

  bax prizmavari

  Tam oxu »
 • PRİZMAVARİ

  sif. Prizma şəklində olan

  Tam oxu »
 • PROBKA

  [rus.] 1. Ağzı girdə şüşə və s. qabların ağzını, aparat və cihazların deşiklərini qapamaq üçün rezin və s

  Tam oxu »
 • PROBKALAMA

  “Probkalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PROBKALAMAQ

  f. Probka ilə bağlamaq, tıxamaq. Şüşənin ağzını probkalamaq

  Tam oxu »
 • PROBKALANMA

  “Probkalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PROBKALANMAQ

  məch. Probka ilə bağlanmaq, tıxanmaq. Şüşə probkalandı. Qabın deşiyi probkalandı

  Tam oxu »
 • PROBLÉM

  [yun. problema – vəzifə, tapşırıq] Həll olunmasını tələb edən nəzəri və ya əməli məsələ. Tərbiyə problemi

  Tam oxu »
 • PROBLEMATİK

  sif. [yun.] Sübut olunmamış, həll olunmamış, hələ problem kimi qalan. Problematik məsələ. // Şübhəli, ehtimalsız

  Tam oxu »
 • PROBLEMATİKA

  [yun.] Problemlər. Elmi işlərin problematikası

  Tam oxu »
 • PROBLEMATİKLİK

  is. Problematik məsələ və s.-nin xüsusiyyəti, problematik olma

  Tam oxu »
 • PRODǗSER

  is. [ing.] Filmlərin quruluşunu verən, kinostudiya rəhbəri

  Tam oxu »
 • PROFESSİONAL

  sif. [yun.] Müəyyən bir işi özünə peşə etmiş; peşəkar. Professional idmançı. Professional rəssam. – Ərəblinski səhnə fəaliyyətinə başladığı gündən əsi

  Tam oxu »
 • PROFÉSSOR

  [lat. professor – tərbiyəçi] Ali məktəblərdə müstəqil kurs aparan ən ixtisaslı müəllimlərə, elmi tədqiqat müəssisələrində isə aspirantlara, elmi tədqi

  Tam oxu »
 • PROFESSORLUQ

  is. Professorun işi, professor vəzifəsi

  Tam oxu »
 • PROFESSURA

  [lat.] 1. Professor adı, vəzifəsi. 2. top. Professorlar heyəti. Universitet professurası

  Tam oxu »
 • PRÓFİL

  [ital. profil] 1. Üzün və əşyanın yandan görünüşü. Bu şəklin üst tərəfində hörükləri çiynindən döşünə doğru sallanan bir qız profili görünürdü

  Tam oxu »
 • PROFİLAKTİK

  sif. [yun.] Profilaktikaya aid olan, profilaktika məqsədi ilə görülən. Profilaktik tədbir. Maşınların profilaktik təmiri

  Tam oxu »
 • PROFİLÁKTİKA

  [yun. prophylaktikos – qoruyucu] 1. tib. Xəstəliyin qarşısını alan və əhalinin əmək və məişəti üçün sağlam şərait yaradan tədbirlərin məcmusu

  Tam oxu »
 • PROFİLAKTORİ

  [yun.] Sanatoriya tipli müalicə müəssisəsi. Gecə profilaktorisi

  Tam oxu »
 • PROGİMNAZİYA

  [rus.] 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada: oğlan və ya qızlar üçün natamam orta məktəb. Yeni təhsil ili başlananda progimnaziyada azərbaycanlı təl

  Tam oxu »
 • PROJEKTOR

  [fr. projecteur, əsli lat. projectio – irəli atılmış] İstənilən tərəfə paralel işıq şüaları salan güclü işıqlandırıcı cihaz

  Tam oxu »
 • PROJEKTORÇU

  is. Projektorlarla işləyən, projektoru idarə edən şəxs

  Tam oxu »
 • PROKÁT

  [rus.] tex. Metalı fırlanan vallar arasında sıxmaqla emal etmə. Boru prokatı

  Tam oxu »
 • PROKATÇI

  is. Prokat sexində işləyən fəhlə

  Tam oxu »
 • PROKRİPSİYA

  is. [lat.] Qədim Romada rəsmi şəkildə qanundankənar elan edilmiş şəxslərin siyahısı

  Tam oxu »