Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • RİZA

  is. [ər.] Razılıq. Soralım hər zaman rizalərini; Alalım xeyirli düalərini. M.Ə.Sabir. Üzərimdə olan ləkələri bir qadının riyasını əldə etməklə yox, tə

  Tam oxu »
 • RİZAMƏND

  [ər. riza və fars. …mənd] klas. Razı qalan, razı

  Tam oxu »
 • RİZAMƏNDLİK

  is. klas. Razılıq. [Mollabaşı:] Bu xüsusda İran xalqından dəxi kəmali-rizaməndliyim var… M.F.Axundzadə

  Tam oxu »
 • RİZASIZ

  sif. Razılığı olmadan edilən, görülən, alınan və s. Rizasız tikənin ləzzəti olmaz! (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • RİZƏ

  is. [fars.] Tikə, kiçik parça, qırıntı

  Tam oxu »
 • RİZƏ-RİZƏ

  sif. və zərf Parça-parça, tikətikə. Rizə-rizə etmək. – [Şah:] Səni rizə-rizə elətdirərəm. C.Cabbarlı

  Tam oxu »
 • RİZQ

  is. [ər.] Azuqə, yeyəcək, ruzi. Rizq artmaz, möhnət artar. (Ata. sözü). Arvad məni inandırır ki, bir çox ac itlər və heyvanlar öz rizqlərini zibildə t

  Tam oxu »
 • RİZVAN

  is. [ər.] klas. 1. İslam əsatirində: cənnətin gözətçisi və qapıçısı olan mələkin adı. Rizvanlar təzim edib ustanın pak qədə mlərini təbrik etdilər

  Tam oxu »
 • RÓBOT

  is. [çex.] İnsana məxsus işləri icra edə bilən avtomat maşın

  Tam oxu »
 • ROK

  is. [ing.] 1. Səs-küylü müasir musiqi növü. 2. Yırğalanma, yellənmə

  Tam oxu »
 • ROKOKÓ

  [fr.] XVIII əsrdə Fransada meydana gəlib formalarının zərifliyi və mürəkkəbliyi, naxışlarının qəribəliyi ilə fərqlənən memarlıq və bəzək üslubu

  Tam oxu »
 • ROL

  [fr.] 1. Artistin səhnədə, kinofilmdə təmsil etdiyi surət. Molla rolunu oynayan aktyor Sona xalaya sataşmaq məqsədilə … zarafat etməyə başladı

  Tam oxu »
 • ROLİK

  is. [rus. əsli alm.] 1. Balaca metal diyircək, çarx, təkər (məs.: rahat hərəkət etdirmək üçün mebellərin, royalın və s

  Tam oxu »
 • ROM

  [ing. rum] Şəkər qamışı və ya patkasının qıcqırdılmış şirəsindən hazırlanan tünd içki

  Tam oxu »
 • ROMALI

  is. Qədim Roma dövlətinin vətəndaşı

  Tam oxu »
 • ROMAN

  is. [fr.] 1. Həcmcə böyük, adətən nəsrlə yazılmış böyük hekayə. M.S.Ordubadinin tarixi romanları. – “Bahadır və Sona” öz üslubu ilə də fərqlənir

  Tam oxu »
 • ROMANÇI

  is. Roman yazan yazıçı. M.S.Ordubadi Azərbaycan ədəbiyyatında romançı kimi tanınır. – Dil məsələsi dramaturq üçün daha ciddi bir məsələdir

  Tam oxu »
 • ROMANİST

  is. [fr.] Roman filologiyası mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • ROMANİSTİKA

  [rus. əsli fr.] Roman dilləri və mədəniyyətini öyrənən elmlərin məcmusu; roman filologiyası

  Tam oxu »
 • ROMANİ́ZM

  [fr.] Roman dillərindən alınmış söz və ya ifadə

  Tam oxu »
 • ROMÁNS

  [fr.] 1. Fortepiano və ya başqa musiqi alətinin müşayiətilə oxunmaq üçün hər hansı bir şairin sözlərinə yazılmış kiçik vokal əsəri

  Tam oxu »
 • ROMANTİ́K

  sif. [fr.] 1. Əsasında romantika olan, romantika ilə dolğun. Romantik poeziya. – C.Cabbarlı Elxanı romantik boyalarla təsvir etmişdir

  Tam oxu »
 • ROMÁNTİK

  [fr.] 1. Romantizmin (1 və 2-ci mənalarda) tərəfdarı və davamçısı. Fransız romantikləri. 2. İnsanları və həyatı idealizə edən; xəyalpərəst, hissiyyatç

  Tam oxu »
 • ROMÁNTİKA

  [fr.] 1. bax romantizm 1 və 2-ci mənalarda. Hüseyn Cavidin romantikası. – Romantika Almazın enerjisində, yaradıcılıq pafosunda, onun cəsarət və fədaka

  Tam oxu »
 • ROMANTİKLƏŞDİRİLMƏ

  “Romantikləşdirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • ROMANTİKLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Romantik şəkildə təsvir edilmək, göstərilmək. Əsərin qəhrəmanı romantikləşdirilmişdir

  Tam oxu »
 • ROMANTİKLƏŞDİRMƏ

  “Romantikləşdirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • ROMANTİKLƏŞDİRMƏK

  f. Bir şeyi və ya adamı romantik, ideallaşdırılmış şəkildə göstərmək, təsvir etmək; ideallaşdırmaq. Keçmişi romantikləşdirmək

  Tam oxu »
 • ROMANTİZM

  [fr. romantisme, lat. romanus – Romaya aid] 1. XIX əsrin birinci rübündə klassisizmin qanunları ilə mübarizə aparan, şəxsiyyət və hissiyyatı tarixi və

  Tam oxu »
 • ROMB

  [yun.] 1. Tərəfləri bərabər çəp paraleloqram. 2. tar. Sovet ordusunda ali komanda heyətinin fərqlənmə nişanı (1943-cü ildə poqon tətbiqinə qədər)

  Tam oxu »
 • ROMBABƏNZƏR

  bax rombşəkilli

  Tam oxu »
 • ROMBAOXŞAR

  bax rombvari

  Tam oxu »
 • ROMBOİD

  [yun.] riyaz. bax paraleloqram

  Tam oxu »
 • ROMBŞƏKİLLİ

  sif. Romba bənzəyən, romba oxşayan, romb kimi olan; paxlavaşəkilli. Rombşəkilli nişan. – Açdı, qoydu altıyeddi; romb şəkilli paxlavanı; Şam yandırdı,

  Tam oxu »
 • ROMBVARİ

  bax rombşəkilli

  Tam oxu »
 • RÓNDO

  is. [ital.] Əsas mövzunun dəfələrlə təkrarlanması və onların arasında müxtəlif məzmunlu epizodların növbələşməsinə əsaslanan musiqi forması

  Tam oxu »
 • RÓTA

  [pol. rota] Batalyon tərkibinə daxil olan qoşun bölgüsü. [Quliyev] gecə ikən rotalara, vzvodlara getdi

  Tam oxu »
 • ROTÁSİYA

  [lat. rotatio – fırlanma] mətb.: rotasiya maşını – fırlanan silindrik mətbəə forması (qəlibi) olan çap maşını

  Tam oxu »
 • RÓTMİSTR

  [pol.] 1917-ci il bolşevik inqilabından əvvəlki rus süvari qoşunlarında zabit rütbəsi, habelə bu rütbədə olan zabit

  Tam oxu »
 • RÓTOR

  [lat. rotare – fırlanma] Maşının (turbinin, motorun və s.-nin) fırlanan hissəsi. Göz qoydu fırlanan neçə rotora; Bu mədən ustası, mədən həkimi

  Tam oxu »
 • ROYÁL

  [fr.] Metal simləri üfüqi düzülmüş klavişli (dilli) musiqi aləti. Royal çalmaq

  Tam oxu »
 • ROYALİST

  kit. Padşahpərəst, monarxist

  Tam oxu »
 • ROYALİ́ZM

  [fr.] Padşah hakimiyyəti tərəfdarlığı; padşahpərəstlik

  Tam oxu »
 • ROZMARİ́N

  [lat.] 1. bot. Yarpaq və çiçəyindən ətirli yağ hasil edilən dodaqçiçəklilər fəsiləsindən həmişəyaşıl yarımkol

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQ

  is. [ər.] klas. Parlaqlıq, gözəllik, zinət; lətafət, təravət; işıq. Gülşənin rövnəqisən, zinəti bağü çəmənin

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLƏNDİRMƏ

  “Rövnəqləndirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLƏNDİRMƏK

  f. bax rövnəq vermək (“rövnəq”də)

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLƏNMƏ

  “Rövnəqlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLƏNMƏK

  f. bax rövnəq tapmaq (“rövnəq”də)

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLİ

  sif. Gözəl, parlaq, təntənəli. Rövnəqli məclis. – …Şəhərin halını qubernatora rövnəqli (z.) surətdə göstərməyi hər kəs özünə müqəddəs bir vəzifə bilir

  Tam oxu »