ERÓZİYA

[ lat. ]
1. geol. Torpağın, Yer qabığının axar sular, buz və ya külək təsiri ilə dağılması prosesi.
Axar suların yuyucu fəaliyyətinə geologiya elmində eroziya, kimyəvi fəaliyyətinə isə korroziya deyilir. M.Qaşqay.

2. tex. Mexaniki təsir nəticəsində metalların pas atması.
Elektrik eroziyası elektrodlar arasında yaranan elektrik boşalması təsiri ilə materialın müəyyən istiqamətində bir elektroddan o biri elektroda köçürülməsindən ibarət olan fiziki hadisədir. P.Rüstəmzadə.

Etimologiya

  • EROZİYA lat. erosio – yuyulma, aşınma
EROTİ́ZM
ERTƏ

Digər lüğətlərdə