ETİBARƏN

zərf [ ər. ] Başlayaraq, sayılmaq surəti ilə. Martdan etibarən. O gündən etibarən.
– Mollaxanadan qovulan gündən etibarən uşaq fikrini quşbazlıq, tazıbazlıq, xoruzbazlıq və bu kimi işlərə verərdi. H.Sarabski.
Xəlil qət etdi ki, sabahdan etibarən o da bekar dayanmasın, bir işin qulpundan yapışsın. İ.Məlikzadə.

ETİBAR
ETİBARLI

Digər lüğətlərdə