FILATURE

n 1. ipək əyirmə; 2. ipəkəyirmə fabriki

FILATORY
FILCH