FÚNKSİYA

[ lat. functio – icra]
1. Vəzifə, fəaliyyət dairəsi.
2. riyaz. Qiyməti başqa dəyişən qiymətdən asılı və ona uyğun olan dəyişən kəmiyyət. Triqonometrik funksiya (bucağın kəmiyyətindən asılı olan kəmiyyət).
3. biol. Heyvan və ya bitki orqanizminin, onun hüceyrə və toxumalarının spesifik fəaliyyəti. Ürəyin funksiyası.
– Cinsi vəzilər hormonlar vasitəsilə bədənin başqa üzvlərinə, üzvlərin funksiyalarına təsir edir. M.Axundov.

FUNKSİONÁL
FURAJKÁ

Digər lüğətlərdə