İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • FREELY

  adv 1. azad, sərbəst, azad / sərbəst surətdə; to speak one’s mind ~ fikrini azad surətdə bildirmək / demək; 2

  Tam oxu »
 • FREEMAN

  n (pl -men) 1. azad / müstəqil / bərabər hüquqlu vətəndaş; 2. hər hansı cəmiyyətin / korporasiyanın tamhüquqlu üzvü; 3

  Tam oxu »
 • FREETRADE

  n 1. gömrüksüz ticarət; 2. iqt. sərbəst ticarət

  Tam oxu »
 • FREEWILL

  n iradə sərbəstliyi; of one’s own ~ könüllü, öz arzusu / xahişi / xoşu ilə

  Tam oxu »
 • FREEZE

  freeze1 n 1. dondurma; soyuq, şaxta; 2. bir səviyyədə saxlama; temporary ~ of prices qiymətlərin müvəqqəti dondurulması / bir səviyyədə saxlanılması f

  Tam oxu »
 • FREEZER

  n 1. soyuducu, dondurucu kamera; 2. vaqon-refrijerator (buzxanalı vaqon)

  Tam oxu »
 • FREEZING

  freezing1 n 1. domna; dondurma, dondurulma; 2. soyuma, donma; bərkimə; 3. dondurma (əməkhaqqını və s

  Tam oxu »
 • FREEZING-POINT

  n fiz. donma nöqtəsi

  Tam oxu »
 • FREIGHT

  freight1 n 1. yükdaşıma; What will be the charges for freight and delivery? Yükdaşıma və çatdırmanın qiyməti nə qədər olacaq?; 2

  Tam oxu »
 • FRENCH

  French1 n 1. fransız dili; to speak ~ fransız dilində danışmaq; 2. (the ~) fransızlar, fransız xalqı; customs of the ~ fransızların adətləri French2 a

  Tam oxu »
 • FRENCH-BEAM

  French-beam n bot. adi maş, paxla, lobya

  Tam oxu »
 • FRENCH BREAD

  French bread n uzun baton (uzunsov ağ çörək)

  Tam oxu »
 • FRENCH DOOR

  French door n şüşə salınmış / şüşələnmiş laylı qapı

  Tam oxu »
 • FRENCH-LIKE

  French-like adj fransız kimi, fransıza oxşar / bənzər

  Tam oxu »
 • FRENCH WINDOW

  French window n 1. balkon qapısı; 2. ikitaylı / ikilaylı pəncərə (döşəməyə qədər çatan)

  Tam oxu »
 • FRENCHMAN

  Frenchman n (pl -men) 1. fransız; 2. fransız gəmisi

  Tam oxu »
 • FRENCHWOMAN

  Frenchwoman n (pl -women) fransız qadın

  Tam oxu »
 • FRENZIED

  adj qudurmuş, quduz, azğın, qızğın, hirsli, qudurğan, hirslənmiş, özündən çıxmış; a ~ attack dəlicəsinə / amansız hücum; ~ efforts qızğın səylər

  Tam oxu »
 • FRENZY

  n 1. dəlilik, quduzluq, hiddət, azğınlıq; qəzəb, qeyz, qudurğanlıq; a fit of ~ dəlilik tutması; 2. son dərəcə böyük həvəs / maraq; a ~ for travelling

  Tam oxu »
 • FREQUENCY

  n 1. tezlik; ~ of the pulse nəbzin tezliyi; ~ of milking k.t. sağma / sağılma tezliyi; 2. tez-tez təkrar etmə; təkrarlıq; This happens with extreme fr

  Tam oxu »
 • FREQUENT

  frequent1 adj 1. tez-tez, sıx, sıx-sıx, bir-birinə yaxın; ~ pulse tez-tez vuran nəbz; His breathing is much too frequent O, olduqca tez-tez nəfəs alır

  Tam oxu »
 • FREQUENTER

  n tez-tez / həmişə gələn / baş çəkən adam, bir yerə həmişə / daim gələn adam

  Tam oxu »
 • FREQUENTLY

  adv tez-tez, həmişə, daim; to remind smb. of smth. ~ bir şeyi tez-tez bir kəsin yadına salmaq / bir kəsə xatırlatmaq

  Tam oxu »
 • FRESH

  fresh1 adj 1. təzə, tər, təravətli; ~ flowers təzə / tər güllər; ~ tea təzə dəmlənmiş çay; ~ paint təzə boya / rəng (qurumamış); Fresh paint! Ehtiyatl

  Tam oxu »
 • FRESH-COLOURED

  adj parlaq, sağlam, təravətli (üzün rəngi haq.)

  Tam oxu »
 • FRESH-KEEPING

  n təzə vəziyyətdə saxlama (tərəvəzi, meyvələri)

  Tam oxu »
 • FRESHEN

  v 1. təzələmək, sərinlətmək, havanı təzələmək / dəyişmək; 2. məc. canlandırmaq, sağlamlaşdırmaq, təravətləndirmək (həm də to ~ up): to ~ up one’s memo

  Tam oxu »
 • FRESHER

  n 1. birinci kurs tələbəsi; 2. d.d. sərin külək

  Tam oxu »
 • FRESHLY

  adv 1. təzə, sağlam; 2. qıvraq, gümrah; 3. yenidən, təzədən; 4. bir az bundan qabaq, bu günlərdə / yaxınlarda; ~ coined penny təzə zərb olunmuş sikkə;

  Tam oxu »
 • FRESHMAN

  n (pl -men) d.d. 1. təzə şagird; 2. amer. birinci kurs tələbəsi; 3. vəzifədə birinci il olan şəxs; ~ year təşkilatda birinci il olma

  Tam oxu »
 • FRESHNESS

  n 1. təzəlik, yenilik, təravətlilik, sərinlik; the ~ of the air havanın sərinliyi; 2. gümrahlıq, qıvraqlıq; 3

  Tam oxu »
 • FRESHWATER

  adj şirin suda yaşayan; ~ fish şirin suda yaşayan balıq

  Tam oxu »
 • FRET

  fret1 n 1. acıqlanma, əsəbiləşmə, qıcıqlanma, acıq, hirs; həyəcan, vəlvələ, çaxnaşma, təşviş, iztirab, narahatlıq; to get/ to work oneself into a ~ hə

  Tam oxu »
 • FRETFUL

  adj 1. tez acıqlanan / hirslənən, əsəbi, şıltaqçı, şıltaq; a ~ child şıltaq uşaq; 2. coşğun, kəskin, sərt, şiddətli (külək haq

  Tam oxu »
 • FRETTED

  adj 1. acıqlı, hirsli; həyəcanlı, əsəbi, təşvişə / təlaşa salınmış; 2. köhnəlmiş, dağılmış, yırtılmış (çox işlənməkdən), köhnə, sürtülüb üzülmüş / yır

  Tam oxu »
 • FRIBBLE

  fribble1 adj 1. əhəmiyyətsiz, boş, mənasız, cəfəng; 2. yüngülxasiyyət, yüngül, ədəbsiz fribble2 v 1. boş-bikar gəzmək, tənbəllik etmək, veyllənmək, av

  Tam oxu »
 • FRICANDEL

  n fr. frikadel (xırda küftəyəoxşar xörək); tefteli (xırda küftəyəoxşar yemək)

  Tam oxu »
 • FRICASSEE

  n fr. qovurma, bozartma

  Tam oxu »
 • FRICTION

  friction1 n 1. sürtünmə; to reduce ~ sürtünməni azaltmaq; 2. toqquşma, mübahisə, dartışma, çəkişmə, ixtilaf, fikir ayrılığı, ziddiyyət; There is frict

  Tam oxu »
 • FRIDAY

  Friday n cümə; on ~ cümə günü

  Tam oxu »
 • FRIED

  adj qızardılmış; ~ fish qızardılmış balıq; ~ potatoes qızardılmış kartof

  Tam oxu »
 • FRIEND

  n 1. dost, aşna; bosom / sworn ~ ürək dostu, yaxm yoldaş, səmimi dost; to be ~s with smb. bir kəslə dostluq etmək / dost olmaq; to make ~s with smb

  Tam oxu »
 • FRIENDLESS

  adj dostsuz, tək, tək-tənha, yalqız, dostları olmayan

  Tam oxu »
 • FRIENDLIKE

  adj dostyana, səmimi, dostcasına

  Tam oxu »
 • FRIENDLINESS

  n dostluq, mehribanlıq, səmimilik, dostcasına əlaqə / münasibət, xeyirxahlıq; to show smb. much ~ bir kəsə olduqca dostcasına münasibət bəsləmək / gös

  Tam oxu »
 • FRIENDLY

  friendly1 adj 1. mehriban, səmimi, dostyana münasibət göstərən; yoldaşlıq; xeyirxah, səmimi; a ~ man mehriban / xeyirxah / səmimi adam; to receive smb

  Tam oxu »
 • FRIENDSHIP

  n 1. dostluq; ties of the closest ~ ən yaxın dostluq telləri; There is great friendship between them Onların arasında böyük dostluq var; 2

  Tam oxu »
 • FRIGATE

  n 1. freqat (üçdorlu hərbi gəmi); 2. keşik çəkən hərbi gəmi

  Tam oxu »
 • FRIGHT

  n 1. qorxu, vahimə, hürkü, diksinmə; to have / to get a ~ qorxmaq, hürkmək, diksinmək, qorxuya düşmək, səksənmək; to give smb

  Tam oxu »
 • FRIGHTEN

  v qorxutmaq, hədələmək, hürkütmək; to be ~ed of smth. bir şeydən qorxmaq / hürkmək; to ~ smb. into submission bir kəsi qorxu ilə tabe olmağa məcbur et

  Tam oxu »