İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • RAFF

  n top. i. tör-töküntü, zir-zibil (pozğun, cinayətkar, cəmiyyətə zidd adamlar)

  Tam oxu »
 • RAFFISH

  adj 1. pozğun, azğın, əxlaqsız, yolunu azmış; yava; a ~ young man pozğun / əxlaqsız gənc; 2. vulqar, bayağı; şit, ədəbsiz

  Tam oxu »
 • RAFFLE

  raffle1 n pul-şey lotereyası raffle2 v 1. lotereya oyunu keçirmək; 2. lotereya oyununda iştirak etmək

  Tam oxu »
 • RAFT

  raft1 n I 1. sal; 2. bərə; 3. ağac axıtma (çayla); 4. hava ilə doldurulmuş rezin / plastik qayıq n II amer

  Tam oxu »
 • RAFTER

  rafter1 n I tik. çatı, çatma n II çayla ağac axıdan (fəhlə); sal sürən rafter2 v tik. çatma qoymaq / vurmaq

  Tam oxu »
 • RAFTSMAN

  n (pl -men) = rafter II

  Tam oxu »
 • RAG

  rag1 n 1. əsgi, cındır; 2. parça, qırıntı, kəsik tikə (parça və s. haq.); 3. tikə, bir tikə / parça; to tear smth

  Tam oxu »
 • RAGAMUFFIN

  n d.d. 1. səfil, baldırıaçıq, dilənçi; 2. sahibsiz / baxımsız / kimsəsiz uşaq

  Tam oxu »
 • RAGE

  rage1 n 1. qəzəb, qeyz, acıq; azğınlıq, hirs, hiddət; blind with ~ qəzəbdən / hiddətdən özünü bilməmə; to put smb

  Tam oxu »
 • RAGEFUL

  adj 1. acıqlı, qəzəbli, hirsli, qeyzli; qudurğan, azğın; 2. şiddətli, çox bərk, coşan, şiddətlənən, tüğyan edən

  Tam oxu »
 • RAGGED

  adj 1. kələ-kötür, əyri-üyrü; dişənmiş, diş-diş edilmiş, diş-diş; ~ cliffs / rocks diş-diş qayalar; a ~ knife blade dişənmiş / diş-diş tiyeli bıçaq; 2

  Tam oxu »
 • RAGGY

  adj = ragged

  Tam oxu »
 • RAGING

  adj 1. qəzəbli, acıqlı, qeyzli; qudurğan, azğın, qızğın; to be in a ~ temper qəzəbdən özünü bilməmək / özündən çıxmaq; 2

  Tam oxu »
 • RAGLAN

  adj reqlan; a ~ coat reqlan palto

  Tam oxu »
 • RAGMAN

  n (pl -men) cındırçı, cındıryığan, cındır alan; köhnə şeylər alverçisi

  Tam oxu »
 • RAID

  raid1 n 1. basqın, axın, qəfil hücum; air ~ hava basqını, qəfil hava hücumu; a ~ on a bank banka basqın / qəfil hücum; 2

  Tam oxu »
 • RAIDER

  n basqınçı, basqında iştirak edən adam, çapqınçı

  Tam oxu »
 • RAIL

  rail1 n 1. hasar, çəpər, barı; a wood ~ in front of an altar səcdəgahın / mehrabın qabağında taxta hasar; 2

  Tam oxu »
 • RAILROAD

  railroad1 n dəmir yolu railroad2 adj dəmiryol, dəmir yolu; ~ rates dəmiryol tarifləri railroad3 v 1. dəmir yolu ilə daşımaq / göndərmək (yükü, malı və

  Tam oxu »
 • RAILROADER

  n amer. 1. dəmiryolçu, dəmiryol işçisi; 2. dəmiryol sahibi

  Tam oxu »
 • RAILWAY

  railway1 n dəmir yolu, dəmiryol xətti; underground ~ yeraltı dəmir yolu, metro; to send by ~ dəmir yolu ilə göndərmək; to work on a ~ dəmir yolunda iş

  Tam oxu »
 • RAILWAYMAN

  n (pl -men) dəmiryolçu

  Tam oxu »
 • RAIN

  rain1 n yağış; continuous / quiet / steady ~ arası kəsilməyən / sakit / aramsız yağış; a drizzling ~ xuda / narın yağış, çiskin; a pouring / pelting /

  Tam oxu »
 • RAIN-GAUGE

  n yağışölçən (cihaz)

  Tam oxu »
 • RAINBOW

  n göy qurşağı, qövsi-qüzeh

  Tam oxu »
 • RAINCOAT

  n yağışkeçirməyən plaş, yağmurluq

  Tam oxu »
 • RAINCROP

  n k.t. dəmiyə bitki

  Tam oxu »
 • RAINDROP

  n yağış damcısı

  Tam oxu »
 • RAINGLASS

  n barometr

  Tam oxu »
 • RAININESS

  n yağmurluq, çiskinlik

  Tam oxu »
 • RAINLESS

  adj yağışsız; quraqlıq; ~ year quraqlıq il

  Tam oxu »
 • RAINPROOF

  adj yağış buraxmayan / keçirməyən

  Tam oxu »
 • RAINSTORM

  n yağış tufanı

  Tam oxu »
 • RAINWATER

  n yağış suyu; to wash one’s hair in ~ saçını yağış suyu ilə yumaq

  Tam oxu »
 • RAINY

  adj yağışlı; a ~ day / morning / evening yağışlı gün / səhər / axşam; ~ weather yağışlı hava; ◊ for / against a ~ day ≅ qara gün üçün; to save / to ke

  Tam oxu »
 • RAISE

  raise1 n 1. qaldırma; artırılma; gücləndirilmə; 2. amer. əlavə, artım (əmək haqqına); to ask for a ~ əmək haqqını artırmağı tələb / xahiş etmək; He go

  Tam oxu »
 • RAISED

  adj 1. acımış (xəmir haq.); 2. qabarıq; a ~ platform qabarıq platforma

  Tam oxu »
 • RAKE

  rake1 n 1. dırmıq, çəng; 2. tex. zindan; 3. odçəkən, atəşkeş rake2 v 1. dırmıqlamaq , dırmıqlayıb yığmaq; to ~ leaves into a pile yarpaqları dırmıqlay

  Tam oxu »
 • RAKISH

  adj əxlaqsız, pozğun; avara, veyl; a ~ young man pozğun / avara gənc (oğlan); to lead a ~ life pozğun həyat sürmək

  Tam oxu »
 • RAKISHNESS

  n əxlaqsızlıq, pozğunluq; avaralıq, veyllik

  Tam oxu »
 • RALLY

  rally1 n I 1. birlik, birləşmə; 2. iclas; qurultay; toplanış, yığıncaq: a party ~ partiya iclası / qurultayı / toplanışı; Nazi rallies faşist yığıncaq

  Tam oxu »
 • RAM

  ram1 n 1. qoyun, erkək; 2. tex. korbud, döyəc (ağır çəkic); 3. çəkməçi zindanı; 4. döyəcləmə, toxaclama ram2 v (-mm-) 1

  Tam oxu »
 • RAMBLE

  ramble1 n 1. gəzinti, məqsədsiz gəzmə; 2. rabitəsiz nitq; dolaşıqlıq; sərsəmləmə ramble2 v 1. gəzmək, dolaşmaq; veyllənmək, avara-avara gəzmək; to ~ t

  Tam oxu »
 • RAMBLER

  n 1. sərsəri, səfil, avara; 2. bot. çox gül açan sarmaşan qızılgül

  Tam oxu »
 • RAMBLING

  rambling1 n gəzinti; to go ~ gəzintiyə çıxmaq rambling2 adj 1. gəzən, heç yerdə qərar tutmayan; avara, sərsəri, sərgərdan; 2

  Tam oxu »
 • RAMIFICATION

  n (adətən pl) 1. şaxələnmə, qol-budağa ayrılma; the ~ of a railway system dəmir yol sisteminin şaxələnməsi; 2

  Tam oxu »
 • RAMIFY

  v 1. budaqlanmaq, qol-budaq atmaq; şaxələnmək; The road began to ramify Yol şaxələnməyə başladı; 2. zoğ vermək, qol-budaq atmaq; 3

  Tam oxu »
 • RAMP

  ramp2 v 1. eniş aşağı getmək; 2. sürünmək, sarmaşmaq (bitki haq.)

  Tam oxu »
 • RAMPAGE

  rampage1 n qəzəb, hiddət; qudurğanlıq, azğınlıq; to be / to go on the ~ qəzəblənmək, hiddətlənmək, qudurğanlıq etmək; After the match, some football f

  Tam oxu »
 • RAMPANCY

  n 1. qəzəb, hiddət, qudurğanlıq, azğınlıq, özbaşınalıq; 2. təhlükəli xarakter / xüsusiyyət

  Tam oxu »