NAIVELY

adv sadəlövhlüklə, sadəlövhcəsinə; to speak ~ sadəlövhcəsinə danışmaq

NAIVE
NAIVETY