SELİKVARİ

sif. Seliyəoxşar, selik kimi. Selikvari maddə.
SELİKLİ
SELİNTİ

Digər lüğətlərdə