Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İRİ

  sif. 1. Həcmcə, ölçücə, cüssəcə böyük, yekə; cüssəli, həcmli. İri qazan. İri bədən. İri əl. İri uşaq

  Tam oxu »
 • İRİ-XIRDA

  sif. Hər cür, hər boyda, hər ölçüdə, hər həcmdə. Ağacda iri-xırda nə meyvə vardısa, töküldü

  Tam oxu »
 • İRİBAŞ

  sif. Başı iri olan. İribaşlı adam. İribaş soğan (turp)

  Tam oxu »
 • İRİBAŞLI

  sif. Başı iri olan. İribaşlı adam. İribaş soğan (turp)

  Tam oxu »
 • İRİBAŞLILIQ

  is. Başı iri adamın, ya heyvanın halı

  Tam oxu »
 • İRİBƏDƏNLİ

  sif. Bədəni iri olan, bədəncə yekə. İribədənli adam

  Tam oxu »
 • İRİBURUN

  sif. Burnu iri olan

  Tam oxu »
 • İRİBURUNLU

  sif. Burnu iri olan

  Tam oxu »
 • İRİBUYNUZLU

  sif. Buynuzları iri olan. İribuynuzlu camış

  Tam oxu »
 • İRİCƏ

  sif. Çox iri, yaxud nisbətən iri. İricə ağac. İricə daş

  Tam oxu »
 • İRİÇİÇƏK

  sif. Çiçəkləri iri olan. İriçiçək üskükotu

  Tam oxu »
 • İRİÇİÇƏKLİ

  sif. Çiçəkləri iri olan. İriçiçək üskükotu

  Tam oxu »
 • İRİDANƏLİ

  sif. Danələri iri olan. İridanəli mirvari. – Qətibə … iridanəli inci çıxarıb, Səba xanımın boynuna salaraq: – Bunu Bağdadda sənin adına almışam, – ded

  Tam oxu »
 • İRİDƏNLİ

  sif. Dənləri iri olan. İridənli darı. İridənli buğda

  Tam oxu »
 • İRİDIRNAQLI

  sif. Dırnaqları iri olan

  Tam oxu »
 • İRİDİŞ

  sif. Dişləri iri olan. İridişli çarx. İridiş daraq

  Tam oxu »
 • İRİDİŞLİ

  sif. Dişləri iri olan. İridişli çarx. İridiş daraq

  Tam oxu »
 • İRİDODAQLAR

  is. zool. Xanıbalığıkimilər dəstəsindən əlvan rəngli dəniz balıqları fəsiləsi

  Tam oxu »
 • İRİGÖVDƏLİ

  sif. Gövdəsi iri olan. İrigövdəli ağac. – Meşənin ətəyindən, təkəmseyrək kolların arasından qara paltarlı, irigövdəli bir arvad çıxdı

  Tam oxu »
 • İRİGÖZ

  sif. Gözləri iri olan. İrigöz qız. İrigöz oğlan. – Bunların [əcnəbilərin] arasında ucaboylu, irigözlü, buğdayısifət bir gənc vardı

  Tam oxu »
 • İRİGÖZLÜ

  sif. Gözləri iri olan. İrigöz qız. İrigöz oğlan. – Bunların [əcnəbilərin] arasında ucaboylu, irigözlü, buğdayısifət bir gənc vardı

  Tam oxu »
 • İRİGÖZLÜLÜK

  is. İrigözlü adamın halı

  Tam oxu »
 • İRİKALİBRLİ

  sif. xüs. Kalibri adi kalibrdən böyük olan; çapı, ölçüsü böyük olan. İrikalibrli pulemyot

  Tam oxu »
 • İRİKÖK

  sif. Kökü iri olan. İrikök çuğundur

  Tam oxu »
 • İRİKÖKLÜ

  sif. Kökü iri olan. İrikök çuğundur

  Tam oxu »
 • İRİLƏMƏ

  “İriləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İRİLƏMƏK

  f. Həcmcə, ölçücə böyütmək, iri eləmək. Kündələri iriləmək

  Tam oxu »
 • İRİLƏNMƏ

  “İrilənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İRİLƏNMƏK

  f. 1. Həcmcə, ölçücə, cüssəcə böyümək, yekələşmək. Meyvələr irilənib. Ağaclar irilənib. 2. Böyümək, boya-başa çatmaq

  Tam oxu »
 • İRİLƏŞDİRİLMƏ

  “İriləşdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İRİLƏŞDİRİLMƏK

  məch. İri hala salınmaq, həcmcə, ölçücə böyükləşdirilmək

  Tam oxu »
 • İRİLƏŞDİRMƏ

  “İriləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İRİLƏŞDİRMƏK

  f. Həcmcə, ölçücə iri hala salmaq, irilətmək, böyütmək

  Tam oxu »
 • İRİLƏŞMƏ

  “İriləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İRİLƏŞMƏK

  f. Daha iri olmaq; həcmcə, ölçücə, cüssəcə daha da böyümək; yekələnmək, irilənmək. Meyvələr gündən-günə yetişib iriləşir

  Tam oxu »
 • İRİLƏTMƏ

  “İrilətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İRİLƏTMƏK

  bax iriləşdirmək

  Tam oxu »
 • İRİLİ-XIRDALI

  sif. 1. Böyüklü-kiçikli, hər yaşda, böyük və kiçik. Körpünün üstü cırcındıra bürünmüş irili-xırdalı uşaqlarla dolu idi

  Tam oxu »
 • İRİLİK

  is. İri şeyin hal və keyfiyyəti; böyüklük, yekəlik. Dənin iriliyi. Başın iriliyi. Bu irilikdə qoz görməmişəm

  Tam oxu »
 • İRİN

  is. [ər.] tib. Bədənin hər hansı bir yerində toxumaların iltihabı nəticəsində əmələ gələn yaşıl və sarıya çalan pis qoxulu qəliz maddə; yara çirki

  Tam oxu »
 • İRİNLƏDİCİ

  sif. İrin əmələ gəlməsinə səbəb olan, irin törədici. İrinlədici maddə. İrinlədici bakteriya

  Tam oxu »
 • İRİNLƏMƏ

  “İrinləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İRİNLƏMƏK

  f. İrin əmələ gəlmək. Yara irinləyib

  Tam oxu »
 • İRİNLƏTMƏ

  “İrinlətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İRİNLƏTMƏK

  f. İrinləməsinə səbəb olmaq, irin törətmək

  Tam oxu »
 • İRİNLİ

  sif. İrini olan, irin yığılmış, irin axan. İrinli yara. İrinli çiban

  Tam oxu »
 • İRİNLİLİK

  is. İrinli yaranın halı

  Tam oxu »
 • İRİNVERƏN

  sif. İrinli. İrinverən yara

  Tam oxu »
 • İRİ́S

  [yun.] Şokolad rəngli kubiklər şəklində konfet növü

  Tam oxu »
 • İRİSİFƏT

  sif. Sifəti, üzü iri olan. İrisifət oğlan

  Tam oxu »