Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QUDURMAQ

  f. 1. Quduz olmaq, quduzluq xəstəliyinə tutulmaq. 2. məc. Son dərəcə hiddətlənmək; hirsindən, acığından özünü itirmək dərəcəsinə gəlmək

  Tam oxu »
 • QUDURMUŞ

  1. f.sif. Quduzluq xəstəliyinə tutulmuş, quduz olmuş. Qudurmuş it. – [Molla bacı:] Paxıllıqdan qudurmuş itə dönüb yan-yörəni dalayırsan

  Tam oxu »
 • QUDURMUŞCASINA

  bax quduzcasına

  Tam oxu »
 • QUDURTMA

  “Qudurtmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUDURTMAQ

  f. Öz hərəkətləri ilə birinin qudurmasına, həddini azmasına, həyasızlaşmasına səbəb olmaq; harınlaşdırmaq, başa çıxartmaq

  Tam oxu »
 • QUDUZ

  sif. 1. Quduzluq xəstəliyinə tutulmuş; qudurmuş. Quduz it. Quduz canavar. Quduz olmaq (quduzluq xəstəliyinə tutulmaq)

  Tam oxu »
 • QUDUZCASINA

  zərf Azğıncasına, vəhşicəsinə, amansızcasına; quduz kimi. Quduzcasına üzərinə atılmaq

  Tam oxu »
 • QUDUZLAŞDIRMA

  “Quduzlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUDUZLAŞDIRMAQ

  f. Daha da qızışdırmaq, daha da hiddətləndirmək, daha da qəzəbləndirmək

  Tam oxu »
 • QUDUZLAŞMA

  “Quduzlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUDUZLAŞMAQ

  f. 1. Quduz olmaq, quduzluq xəstəliyinə tutulmaq. 2. məc. Daha da azğınlaşmaq, qudurmaq, şiddət göstərmək, quduz heyvana dönmək

  Tam oxu »
 • QUDUZLUQ

  is. 1. Quduz heyvanın dişləməsi nəticəsində sinir sistemini iflicə uğradan ağır yoluxucu xəstəlik. Quduzluğa qarşı aşı

  Tam oxu »
 • QUDUZOTU

  is. bot. Kolluqlarda, quru dağ yamaclarında bitən çoxillik ot bitki

  Tam oxu »
 • QUĞU

  bax quq-qu

  Tam oxu »
 • QUĞULDAMA

  1. “Quğuldamaq”dan f.is. 2. is. Göyərçinin çıxardığı səs

  Tam oxu »
 • QUĞULDAMAQ

  f. Göyərçin kimi səs çıxarmaq. Göyərçin quğuldayır

  Tam oxu »
 • QUQ-QU

  təql. Quqqu kimi quşların çıxardığı səs

  Tam oxu »
 • QUQ-QULU-QU

  təql. Xoruz banlaması, xoruzun çıxardığı səs. Gördü ki, bir xorusirənginmu; Eyləyir bir ağacda quq-qulu-qu

  Tam oxu »
 • QUQQU

  is. zool. Adətən özünə yuva tikməyib, özgə quşların yuvasında yumurtlayan, boz, çil-çil, uzunquyruq meşə quşu

  Tam oxu »
 • QUQQU QUŞU

  is. zool. Adətən özünə yuva tikməyib, özgə quşların yuvasında yumurtlayan, boz, çil-çil, uzunquyruq meşə quşu

  Tam oxu »
 • QUQQULDAMA

  “Quqquldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUQQULDAMAQ

  f. 1. Quq-qu səs çıxarmaq. Turac quqquldayır. Alabaxta quqquldayır. 2. Xoruz kimi səs çıxarmaq, banlamaq, quq-qu eləmək

  Tam oxu »
 • QUQQULDAŞMA

  “Quqquldaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUQQULDAŞMAQ

  qarş. Ağız-ağıza verib quqquldamaq

  Tam oxu »
 • QUQQULTU

  is. Turac, alabaxta kimi quşların çıxardığı səs

  Tam oxu »
 • QUQQULU

  is. məh. 1. Bütöv çıxarılmış qoz içi, ləpələri ayrılmamış qoz. 2. Bütöv halda çıxarılmış nar içi

  Tam oxu »
 • QUQULU

  is. məh. 1. Bütöv çıxarılmış qoz içi, ləpələri ayrılmamış qoz. 2. Bütöv halda çıxarılmış nar içi

  Tam oxu »
 • QUQURD

  is. məh. Açılmamış qızılgül; qönçə

  Tam oxu »
 • QUL₁

  is. 1. Qədim dövrlərdə: müharibədə əsir tutulub satılan adam. Neçə qul azad elədim; Qəsd etmədim cana, Nigar! “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • QUL₂

  is. Tənha yerlərdə və qaranlıqda vahiməyə düşən adamın gözünə canlı kimi görünən qorxunc xəyal; qulyabanı

  Tam oxu »
 • QUL-QARAVAŞ

  top. Nökərlər, xidmətçilər. [Hacı Murad:] …Yanında qul-qaravaş ilə qonaqlığa gedəndə, cəmi arvadlar ona həsrət aparacaqlar

  Tam oxu »
 • QULA

  is. məh. Açıq-sarı rəngli at. Qula madyan

  Tam oxu »
 • QULAĞAGİRƏN

  is. 1. bax qırxayaq 1-ci mənada. 2. məc. dan. Hər kəsdən söz bilməyə, söz çəkməyə çalışan adam; xəbəraparan, casus

  Tam oxu »
 • QULAQ

  is. 1. İnsan və heyvanlarda eşitmə orqanı. Qulağı ağrımaq. Qulaq həkimi. – Nəvəsi onun … burnundan, qulağından yapışır, boğazının altını qıdıqlayır

  Tam oxu »
 • QULAQALTI

  1. sif. anat. Qulağın alt tərəfində, ya yanlarında olan. Qulaqaltı vəzi. 2. is. bax qulaqbalışı. Kosanın qaralmış kirli qulaqaltısı otaqcanın ortasına

  Tam oxu »
 • QULAQARDI

  is. Qulağın dal tərəfi. ◊ Qulaqardına vurmaq (vermək) – qulaq asmamaq, qəsdən fikir verməmək, özünü eşitməməzliyə, bilməməzliyə qoymaq

  Tam oxu »
 • QULAQBALIŞI

  is. Yatarkən qulaq altına qoyulan kiçik yastıqca

  Tam oxu »
 • QULAQBATIRAN

  sif. Qulaqları batıracaq qədər bərk, şiddətli, gurultulu. Qulaqbatırıcı səs. Qulaqbatırıcı gurultu. – Kənddə qulaqbatıran bir haray vardı

  Tam oxu »
 • QULAQBATIRICI

  sif. Qulaqları batıracaq qədər bərk, şiddətli, gurultulu. Qulaqbatırıcı səs. Qulaqbatırıcı gurultu. – Kənddə qulaqbatıran bir haray vardı

  Tam oxu »
 • QULAQBURMA

  is. dan. Yüngül tənbeh, yüngül cəza. [Dayısı Nadirə:] Bacıoğlu, görünür, qulaqburması yadından çıxıb, ha? – deyə altı il əvvəl döyüldüyünü xatırlatdı

  Tam oxu »
 • QULAQBURMASI

  is. dan. Yüngül tənbeh, yüngül cəza. [Dayısı Nadirə:] Bacıoğlu, görünür, qulaqburması yadından çıxıb, ha? – deyə altı il əvvəl döyüldüyünü xatırlatdı

  Tam oxu »
 • QULAQCIQ

  is. Kiçik qulaq. Balığın ürəyi iki kameradan: qulaqcıq və qarıncıqdan ibarətdir. Cəbrayılbəyli

  Tam oxu »
 • QULAQKƏSƏN

  is. dan. 1. Sərt olmaq üçün itlərin qulaqlarını kəsməklə məşğul olan adam. İt qulaqkəsəndən qorxar. (Ata

  Tam oxu »
 • QULAQLAMA

  “Qulaqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QULAQLAMAQ

  f. dan. Qulağından tutmaq. Qısraq şeydir, öküz deyil ki, qulaqlayıb cütə qoşasan. S.Rəhimov. // Bərk yapışıb buraxmamaq

  Tam oxu »
 • QULAQLAŞMA

  “Qulaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QULAQLAŞMAQ

  qarş. 1. Bir-biri ilə xəlvəti danışmaq, pıçıldaşmaq. …Urmi və Xoy konsulları da onlarla tez-tez danışır və qulaqlaşırdı( lar)

  Tam oxu »
 • QULAQLI

  sif. 1. Qulaqları olan (bax qulaq 2-ci mənada). Sifətini qulaqlı papaq altında gizlətmiş dəmiryolçu qarşımdan ötürdü

  Tam oxu »
 • QULAQLIQ

  is. 1. İsti papağın qulağı örtən hissəsi, habelə şaxtadan qorunmaq üçün qulaqlara keçirilən isti qalpaq, yaxud qulaqları örtən örtü

  Tam oxu »
 • QULAQSIZ

  sif. 1. Qulağı, yaxud qulaqları olmayan, qulaqları kəsilmiş. Qulaqsız it. 2. Qulağı, qulaqlığı olmayan

  Tam oxu »