BABİ

ə. 1) babilik məzhəbinə mənsub adam; 3) m. dinsiz (tənə ilə işlədilir).

BABƏT
BABİLİ

Digər lüğətlərdə