EKOLÓGİYA

[ yun. oikos – ev və logos – elm, anlayış] Biologiyanın, heyvan və bitki orqanizmlərinin mühitlə qarşılıqlı münasibətindən bəhs edən şöbəsi.
Şərti reflekslərin ekologiyasını öyrənmək üçün müşahidələr təbii şəraitə yaxın olan bir mühitdə aparılmalıdır. A.Qarayev.

Etimologiya

  • EKOLOGİYA yun. oikos – məkan, ev + yun. logos – söz, elm, təlim
EKLİ́PTİKA
EKOLOJİ

Digər lüğətlərdə