FABULIST

n 1. təmsilçi, təmsil yazan; 2. yalançı, iftiraçı, böhtançı (adam)

FABULATOR
FABULIZE