FACSIMILE

facsimile1

n 1. faksimile (əlyazması; imza, şəkil və ya sənədin eynilə çıxardılmış surəti); in ~ faksimile şəklində; 2. faks; to send a letter by ~ faksla məktub göndərmək

FACING STONE
FACT