FALLING

falling1

n yıxılma, uçulma, sökülmə, dağılma, yağma (qar, yağış); məğlub olma, süqut etmə, devrilmə, düşkünlük

falling2

adj 1. tökülən; yıxılan, düşən; ~ leaves tökülən yarpaqlar; 2. uçulan, dağılan; 3. yağan (yağış, qar)

FALLEN
FALLING-DISEASE