FECUND

adj 1. münbit, məhsuldar; ~ soil münbit / məhsuldar torpaq; ~ writer məhsuldar yazıçı; 2. tez artan / çoxalan, törəyib artan; ~ beasts tez törəyib artan heyvanlar

FEBRUARY
FECUNDATE