FEEBLY

adv 1. zəif; gücdən düşmüş / taqətsiz halda; The patient spoke feebly Xəstə taqətsiz bir surətdə danışdı; 2. aydın olmayan, qeyri-müəyyən bir surətdə, solğun, sönük, zəif; The light shone feebly through the slit Yarıqdan zəif işıq düşürdü

FEEBLISH
FEED