FICTITIOUS

adj 1. uydurulmuş, uydurma, qondarma, təsəvvür edilən; ~ being uydurulmuş məxluq; ~ characters uydurulmuş şəxslər / personajlar (dramatik və ya ədəbi əsərdə iştirak edən şəxs); 2. yalan, yalançı, süni, saxta; ~ marriage saxta nikah / kəbin; ~ tears yalançı / süni göz yaşları

FICTIONAL
FIDDLE