FOCUS

focus1

n 1. optik fokus; in ~ fokusda; out of ~ fokusdan kənar; to check the ~ fokusu tapmaq; to bring into ~ fokusa yığmaq; aydın təsvirini vermək (hadisənin və s.); 2. mərkəz, əsas mərkəz; the ~ of a disease Xəstəliyin mərkəzi

focus2

v 1. fokusa yığmaq, fokusu tapmaq; to ~ operaglasses to suit one’s sight teatr binoklunu bir kəsin gözünə uyğunlaşdırmaq; 2. fokusa qoymaq

FOCALIZE
FODDER