FRACTION

n 1. kəsr; common ~ adi kəsr; decimal ~ onluq kəsr; 2. zərrəcik, zərrə, bir zərrə / az, cüzi miqdarda; a ~ of a second saniyənin bir anı; ~ of distance məsafənin kiçik bir hissəsi; 3. siya. fraksiya (parlament və ya ictimai təşkilatda hər hansı bir partiya üzvlərinin mütəşəkkil dəstəsi yaxud partiya daxilində ayrılmış qrup)

FOYER
FRACTIONAL

Digər lüğətlərdə