FUEL

fuel1

n yanacaq, duru yanacaq (neft, benzin və s.); liquid / solid ~ duru / bərk yanacaq; ~ consumption yanacağın işlənməsi / sərf edilməsi;

◊ to add fresh ~ to a quarrel dalaşmanı / dalaşanları qızışdırmaq; to add ~ to the flame daha da qızışdırmaq, altına od qoymaq

fuel2

adj yanacaq; ~ pump yanacaq nasosu; ~ tank yanacaq bakı

fuel3

v 1. yanacaq tökmək; ehtiyat yanacaq götürmək; 2. yanacaq doldurmaq; yanacaq ilə təmin etmək

FUDDLER
FUG